Bu kısa değerlendirmede mesleki ve çevresel hastalıklar üzerinden emek ve ekoloji hareketlerinin etkileşiminin sınırlarını yoklamaya çalışacağım. Söz konusu karşılıklı etkileşimi bu hareketlerin kuramsal alet çantasında sıklıkla başvurulan iki kavramla ele alabiliriz. Birinci kavram olan ‘ağır-yavaş-süreğen şiddet’ (slow violence), çevreye...
Yaşam alanlarının sömürgeleştirilmesiyle yapılandırılmaya başlanan sömürücü birikim tarzı o zamandan beri aşırılaşan kapitalizmin talepleri tarafından belirlendi. Bazı bölgeler birincil metaların çıkarılması ve üretimine yoğunlaşmışken bir kısmı da doğayı ihraç ederek onu ithal edebileceği metalar halinde üretme rolünü üstlendi. Bu...
Kaynak Çeviren: Müge Ertürk FELAKET ZAMANLARINDA ÖRGÜTLENME VE ANTİ-EMPERYALİZM Geçiş, çağımızın bir meselesidir. Enerji geçişleri, teknolojik geçişler, yeşil geçişler, siyasi geçişler, adil geçişler... devrim. COVID-19 varyantları milyonları öldürürken, habitatlar ve türler yok olurken, evler yanarken veya savrulup süpürülürken, mahsuller yok olurken ve...
Çeviri: Serap Güneş Marx’ın ev işine olan ilgisizliğinin, bu işin endüstriyel emeğe kıyasla, sanayileşmenin ilerlemesiyle yakında kaybolacak arkaik bir iş biçimi olarak görünmesine neden olan, hem doğallaştırılmış hem de değersizleştirilmiş olmasından kaynaklı daha derin kökleri olduğu sonucuna varmalıyız. Ne olursa...
Kapitalizmle Ataerkinin Çelişkili Birliği Kapitalist düzen ataerkildir. Bu durum, kapitalistlerin niyetinden değil, kapitalizmin doğasından ileri gelir. Başka bir deyişle, ataerkil düzeni koruyup korumamak, kapitalistler için bir tercih değildir. Sınıfsal sömürü ile cinsel sömürü aynı maddi temel üzerinde, özel mülkiyet zemininde...
Click here for the English version. Ben bu yazıyı kaleme alırken, NATO destekli savaşlar Ukrayna ve Yemen'i yakıp yıkmakta, ambargolarsa İran ve Zimbabwe'yi nefessiz bırakmakta. Öte yandan küresel ısınma büyük bir hızla ilerliyor ve bir siyasi yönetim sistemi olarak neoliberal...
Türkçesi için tıklayınız. As I write, NATO proxy wars burn up Ukraine and Yemen, sanctions asphyxiate Iran and Zimbabwe, global warming marches apace, and neoliberal capitalism as a system of political rule has lost its mooring in the minds of...
Ormana zararlı olan insana da zararlıdır halk sözünde ifade edilen tek gerçeğin diğer yüzünü insana (canlılara) zararlı olan ormana da zararlıdır şeklinde ifade edebiliriz. Ekolojik yıkım, toplumsal üretim sürecinde ekstraktif ve diğer faaliyetler (enerji, yol, kentleşme, turizm vb.) esnasında...
Çeviren: Yaşam Uzun Ekstraktivizm kavramı ve onun eleştirisi kaynağını ağırlıkla Güney ve Orta Amerika’daki mücadelelerden alıyor. Çokuluslu tekel şirketlerin koşulları altında “Küresel Güney”den “Küresel Kuzey”e ihracatı için, büyük miktarda ve yüksek yoğunlukla kaynak çıkarımının yanı sıra toplulukları ve yaşadıkları çevreyi...
Çeviren: Helin Nur Güler Küçülme ve ekososyalizm, ekolojik yelpazenin radikal tarafındaki en önemli hareketlerden ve önerilerden ikisidir. Elbette, küçülme topluluğundaki herkes/ küçülmeyi destekleyen herkes kendini sosyalist olarak tanımlamamaktadır ve ekososyalistlerin tümü de küçülmenin cazibesine ikna olmuş değildir. Ancak bu iki...