#Emekoloji: Fabrika Cehennemi

0
853
Fabrika Yasaları

 

Eleanor Marx. Karl ve Jenny Marx’ın en küçük kızı, “Tussy”. Henüz çocukluğunda 3 dil biliyor ve dünya edebiyatı klasiklerini okuyordu. 17 yaşında Marx ile birlikte, ya da onun yerine 1. Enternasyonal toplantılarına katılmaya başladı. Paris Komünü’ndeki İşçi Kadınlar Birliği ve İrlanda Fenian hareketinden etkilendi. Ömrü boyunca Fransız, Rus, İrlandalı devrimcilerle ilişkilerini sürdürdü. 18 yaşında evden ayrıldı, öğretmenlik yaparak kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Londra’da edebiyat klüpleri kurarak sosyalizm propagandası yaptı. 1890’larda işçi kadın hareketi, işçi sınıfı ve sosyalist hareketin, yazar, edebiyatçı, çevirmen, ajitatör ve örgütçü olarak öne çıkan bir önderi haline geldi. Henüz 25 yaşındayken “Marx’ın Değer Teorisi” gibi yazılarıyla Marksist düşünceleri İngiltere’de yaygınlaştırmaya çalıştı. Kapital’in İngilizceye çevirisine katkıda bulundu. İngiltere Sosyal-Demokrat Partisinin kurucuları arasında yer aldı, ancak parti lideri Hyndmann’ın reformist-parlamentarist eğilimi ile mücadele ederek ayrıldı. İngiltere’de iki kez daha bağımsız sosyalist bir işçi partisi kurulması için mücadele etti, ancak başarılı olamadı. Kadın Sorunu Üzerine kitabında, kadınların ezilmesinin kapitalizmin yapısına içkin olduğunu gösterdi, kadın hareketinin sınıf mücadelesi olmadan sınırlarını gösterdi, cinsellik eğitimi gibi önemli katkılarda bulundu. 19. yüzyılın sonlarında Londra’da liman işçileri ve gaz işçileri grevlerinin önderleri arasında yer aldı. 400 kadın işçinin olduğu gaz işçileri greviyle gaz işçileri sendikasının kurucuları ve önderleri arasında yer aldı. İngiltere ve Amerika’da işçiler arasında sayısız ajitasyon, eğitim, örgütlenme toplantısı gerçekleştirdi. Fabrika Cehennemi adlı kitabıyla, işçilerin çalışma ve yaşam sağlığı ve güvenliği koşulları üzerine bir Marksizm klasiliğine daha imza attı. İngiltere’de ve Amerika’da işçi sınıfı hareketi üzerine kitap ve yazılar yazdı. Marx, Liebknecht, Plehanov’un bazı yapıtlarının yanısıra, İbsen ve Flaubert’in eserlerini İngilizceye çevirdi.
Fuat Filizler

 

(1891)

Burjuva yazarlar genellikle sınıf mücadelesi diye bir şeyin olmadığını ve İngiliz işçi sınıfının hiçbir zaman bugünkü kadar gelişkin bir durumda olmadığını varsayarlar; ya da genel bir sınıf nefreti duygusu olmadığını ve az da olsa var olanın yalnızca işçilerin doğuştan gelen kötülüklerinden ve Sosyalistlerin şeytani öğretilerinden kaynaklandığını varsayarlar. Gerçekler, bu mücadelenin var olduğu, yüzyıllardır var olduğu ve varlığının sosyalist ya da başka herhangi bir doktrinden tamamen bağımsız olduğudur.

İngiliz Fabrika Yasaları’nın tarihi, bu sınıf mücadelesinin sadece bir aşamasının kaydıdır – biri hariç tüm üretim araçlarının sahibi olan kapitalist ile biri hariç hiçbir üretim aracının sahibi olmayan işçi arasındaki bu savaş. Bu da emek-gücüdür.

Fabrika Raporları da aynı mücadelenin bir başka aşamasının kayıtlarından başka bir şey değildir. 1802 ve 1830 yılları arasında üç Fabrika Yasası çıkarıldı. Ancak bu yirmi sekiz yıl boyunca hiçbir rapor yoktu, çünkü müfettişler yoktu. Müfettiş yoktu çünkü Parlamento kendi Kanunlarının hükümlerini yerine getirmek için para ayırmamıştı. Müfettişler atandığında sayıları çok azdı. Bugün de çok az. 1802’den 1830’a kadar ölü bir harf olan Yasalar, bu tarihten itibaren geçen elli küsur yıl boyunca da tam olarak ölü bir harf olmasa da en azından can çekişmektedir.

Hangi yıla ait olursa olsun, hangi rapor alınırsa alınsın, aynı üzücü ve iğrenç hikayeyle karşılaşılmaktadır. Yasaların çiğnenmesi, işçilerin sağlığı ve yaşamı konusundaki umursamazlık, çalışma koşullarından ve işverenlerin açgözlülüğünden kaynaklanan hastalıklar ve kazalar, ücretli kölelere karşı efendilerin, avukatların ve yargıçların kutsal olmayan ittifakı – bunlar tüm raporlarda melankolik bir ısrarla yer almaktadır. Bugün gerçek işçiler için durum elli yıl öncesine kıyasla neredeyse hiç daha iyi değil. Ve durumlarında ciddi bir iyileşme olmamasına rağmen, bu Yasalar kapsamına giren ve bu raporlarda ele alınanların proletaryanın daha ayrıcalıklı olanları olduğunu aklımızda tutalım. Onların dışında, durumları ne kadar sefil olursa olsun, iki mutsuz sınıf daha vardır: İşi olup da Fabrika Yasaları kapsamında olmayanlar ve kendileri için hiçbir iş olmayan ve olamayacak olan geniş ve giderek artan erkek, kadın ve çocuk kitlesi. Şimdi bunlardan bahsetmiyoruz. Ancak daha şanslı olan hemcinslerinin korkunç durumuna dair bazı kanıtlar sunduğumuzda, bu talihsizlerin sesi duyulacaktır. Eğer bu yasalar kapsamında istihdam edilenlerin durumu şimdi göstermemiz gereken dehşetse, bu yasaların dokunmadığı emek endüstrilerinin durumu ne olmalıdır? Ve gerçek anlamda ne bir işi ne de bir umudu olan sayısız insanın durumu ne olmalıdır?

İşçilerin daha şanslı kesiminin durumunun ne olduğunu ve bu durumun pratikte dün olduğu gibi bugün de aynı olduğunu göstermek için Fabrika Raporlarının en sonuncusunu ele alıyoruz. Bu rapor, Fabrikalar ve Atölyeler Baş Müfettişi Alexander Redgrave tarafından 1884 yılı için hazırlanmıştır.

Bay Redgrave’in raporundaki sırayı takip etmeyi düşünmüyoruz. Amacımız bu sıralamada ele alınan başlıca konuları değerlendirmektir: (1) Ticaretin durumu. (2) Sanitasyon. (3) İşçi hastalıkları. (4) Kazalar. (5) Eğitim. (6) Kovuşturmalar. (7) Yargıçlar.

(1) TİCARETİN DURUMU – Rapor bize bu konuda haftalık ve günlük gazetelerin çok fazla bilgi verdiğini ve müfettişlere çok az ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor. Yine de Bay Redgrave, özellikle pamuk ve demir olmak üzere bir ya da iki sektöre değinmektedir. Lancashire müfettişi Bay Coles’a göre ilk sektör 1884’e kadar kendi başına ayakta kalmıştır. Elbette bugün pamuk endüstrisinin durumunun çok kötü olduğunu ve geleceğine ilişkin kaygıların çok ciddi boyutlarda olduğunu biliyoruz. Ancak bizim yorum yapmamızı gerektiren, bu genel gerçeğe yönelik bir eleştiridir. İlk olarak Bay Coles, değirmenlerin inşa maliyetinin on yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 20 daha az olduğuna ve üretim maliyetlerinin hiçbir zaman şimdiki kadar düşük olmadığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte (belki de görevinin bir parçası değildir), işçilerin durumunun on yıl öncesine kıyasla hiçbir şekilde iyileşmediğine işaret etmemektedir. İyileştirmelerden ustalar, yani kapitalist sınıf yararlanabilir ve yararlanmaktadır, işçiler değil. Ayrıca Bay Coles, geçmiş zamanların muazzam bireysel servetlerinin bir daha asla gerçekleşmeyeceğini düşünmektedir. Kârlar daha dağınık olacak ve bu “belki de ulusal bir iyilik” olacaktır. Bay Coles dikkatli bir müfettiş. Kârların şu ya da bu yerde karşılıksız emeğin sonucu olduğunu ve kâr için üretim sisteminin tamamı ortadan kaldırılmadan gerçek bir ulusal yarar sağlanamayacağını bilmek bile onun işinin bir parçası değildir.

Aynı müfettişin gemi inşası sektörüne ilişkin açıklamaları, sadece Sunderland sıkıntısını hatırlayanların tahmin edebileceği gibi, çok olumsuzdur. Burada da, 1884 yılında bu iş kolunun 1883 yılındaki seviyesinin neredeyse yarısına düştüğünü gösteren rakamlar ne yazık ki ilginçtir. Bizim için en önemli yorum, Bay Coles tarafından yapılan ekonomik yansımadır. Coles’a göre bu, sermayenin sanayiye hücum etmesinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan “bolluğun” ardından gelen tepkinin doğal bir sonucudur.

Elbette, gemi inşasına tamamen ya da kısmen bağımlı olan meslekler, özellikle de demir ticareti zarar görmüştür. O yazdığında mevcut olan istatistiklere göre, Birleşik Krallık’taki 929 yüksek fırından sadece 452’si çalışıyordu. Bay Coles kendi gözlemlerine dayanarak bu gerçeği doğrulamaktadır. Bölgesindeki 40l fırından sadece 249’u patlatılıyordu. Biz Sosyalistler, eleştirmenlerimiz tarafından sık sık, ticaretteki gerileme karşısında, melankoli ile karışık da olsa, bir memnuniyet duygusuna sahip olduğumuz zannedilir. Memnuniyet pek de öyle bir duygu değildir. Kassandra da kehanetleri gerçekleştiğinde muhtemelen kendini pek mutlu hissetmemiştir. Ve bizim kehanetlerimiz ve önsezilerimiz de ancak Kassandra olarak kabul edilir. Ama Priam’ın kızının neredeyse hiç fark etmediği bir bilince sahibiz. Biliyoruz ki, mevcut kapitalist üretim yönteminin sonucu olan ticaretin bu sıkıcılığı ve kötülüğü sürekli tekrarlandıkça -sıkıcılık ve kötülük her zaman daha da yoğunlaşıyor ve her zaman daha az iyileşmeyi takip ediyor- en azından işçiler için, tüm bunların nedeninin bilgisi ve zor zamanların ve daha da zor zamanların, bugünkü düzenin yerini sosyalist düzen alana kadar tekrarlanacağı ve tekrarlanacağı inancı zamanla gelecektir.

Bay Coles’dan son bir alıntı. “Ticaretteki bunalıma rağmen, 1883 Mayıs’ında sona eren yıl boyunca İskoçya’daki yoksulluğun 1846’dan bu yana en düşük noktaya ulaştığını” yazıyor. Bu pasajın yazarı, “Das Kapital “in 23. bölümünün 4. kısmına bakarsa, bu gerçeğin, “mevcut bunalımın anlık olmaktan öte bir şey olmadığı ve halkın ilerleyen toplumsal gelişimini ciddi bir şekilde kesintiye uğratmayacağı” umudunu hiçbir şekilde haklı çıkarmadığını görecektir. Karl Marx’ın kitabının az önce atıfta bulunduğumuz bölümünde, kapitalist birikim yasası ortaya konmakta ve tarihsel olarak kanıtlanmaktadır. Bu yasaya göre, bir ülkede en büyük sermaye birikimi yoksulluğun en kötü olduğu dönemdir. Şimdi, Bay Coles’un aktardığı vaka, bunun tersinin geçici bir örneğidir. İskoçya’da gemi yapımı ve buna bağlı sektörlerdeki sermaye birikimi söz konusu olduğunda, şu anda bir düşüş yaşanmakta ve yoksulluk gerçekten azalmaktadır.

(2) HAVALANDIRMA – Bu başlık altında, havalandırma sorunu, fabrika müfettişlerimizin zihinlerini, Yasaların uygulandığı ilk yıllarda olduğu kadar meşgul etmektedir. İşçilerin soğuk hava akımlarına karşı kısmen gerçek, kısmen de hayali olan duyarlılıkları, sorunun zorluğunu daha da arttırmaktadır. “Kısmen hayali” diyoruz, çünkü İngiliz işçi sınıfı doğal olarak temiz havaya, tren vagonundaki bir Alman kadar düşmandır. Bunun değerini anlamıyorlar. Zarar verme olasılığını abartıyorlar. Eğer biraz temel fizyoloji okuyacak zamanları olsaydı, kapalı bir odanın, içinde biraz cereyan olan bir odadan bin kat daha fazla zarar verebileceğini bilirlerdi. Ama en ufak bir cereyan izine karşı oldukça saçma bir önyargıyı mahkum ederken, işçilerden emek-gücünü sonuna kadar gasp eden kapitalist sistem altında, bir bütün olarak sınıfın ve bazı bireylerin fiziksel gücünün zayıflatıldığını ve cereyan şeklindeki havanın belirleyici olduğu göğüs hastalıklarına karşı aşırı bir şüphecilik olduğunu unutmamalıyız.

Soruşturmadaki bu faktörü bir an için bir kenara bırakırsak, ki bu faktörün hesaplamaya katılması daha az önemli değildir, özellikle Londra’daki tuhafiye ve elbise yapım dükkanlarını incelemek üzere görevlendirilen üç müfettişin “nispeten az sayıda yerde yeterli havalandırmayı sağlamak için özel önlemler alındığını” rapor ettiklerini görüyoruz.

“Atölyede Sağlık” adlı kitaptan alıntıladığımız, pencereden içeri hava akımı (diğer hava akımı elbette bacadan dışarı hava akımıdır) gibi büyük bir gerekliliği yerine getirmek için kullanılan basit bir cihaz o kadar basittir ki, çalışan ve çalışmayan okuyucularımız için tekrar alıntılamak istiyoruz. Öneri işe yarayabilir. Pencerenin alt kanadını iki ya da üç santim yükseltin ve kanadın altındaki boşluğu bir tahta parçasıyla doldurun. Böylece pencerenin ortasındaki kanatlar arasında, içeri giren temiz havanın yukarı doğru yönlendirileceği bir boşluk bırakılmış olur.

Havalandırma konusunda bir eleştiri daha. Fabrika müfettişlerinin ve diğer pek çok kişinin, atölyelerde her bireyin ihtiyaç duyduğu fit küp hava miktarını yanlış hesapladığını düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Bize göre bu yanlış hesaplama, gece boyunca ya da günün bir bölümünde bile kullanılmayan odaların, sürekli kullanılan odalara kıyasla her bir kişi için çok daha az kübik alana ihtiyaç duyduğu düşüncesine dayanmaktadır. Elbette ihtiyaç duyulan alan daha azdır, ancak pek çok kişinin ve hatta bu raporun yazarlarının düşündüğü kadar az değildir. Kışlalarda her bir asker için gerekli alanın 600 fit küp olduğu kabul edilmektedir. Şimdi, Bay Redgrave’in raporunun mantığına göre, kışlalardaki odalar neredeyse gece gündüz kullanıldığından ve atölyeler sadece gündüz kullanıldığından, kişi başına 250 feet yeterli olacaktır.

Bu bizim anlayamadığımız bir mantık yürütmedir. Görünüşe göre, örneğin, oda yirmi dört saatin sadece yarısında kullanıldığından, her bir kişi, odanın yirmi dört saat boyunca kullanılması durumunda gerekli olanın sadece yarısı kadar fit küp istemektedir. Bu mantık – korkarız ki çok geneldir – kimyasal, fiziksel, fizyolojik ve dolayısıyla sosyal olarak yanlış görünmektedir. Tam oksijen ve minimum karbondioksit ve organik partikül içeren temiz havanın geri kazanımı – diyelim ki gece boyunca bu geri kazanım, günün en fazla ilk bir saati dışında hiçbir şeyi etkileyemez. Diyelim ki hiçbir iş yapılmadığı süre boyunca hava tamamen temizlendi. İşin yeniden başlamasından kısa bir süre sonra ve her halükarda günün işi sona ermeden çok önce, hava kirli, neredeyse hiç çalışılmamış dönem kadar kirli olacaktır. Havanın yenilenmesinin iyi etkisi, her zaman tamamen gerçekleştiğini varsayarsak (büyük bir varsayım), iş yeniden başladıktan kısa bir süre sonra ortadan kalkar. Bu yanılgı bize, her bir birey için gerekli alan miktarına ilişkin hesaplamaların çoğunu geçersiz kılıyor gibi görünmektedir. Bize öyle geliyor ki, yirmi dört saatin sadece bir kısmında kullanılan odalarda bile her bir kişi için gerekli alan, sürekli kullanılan odalar için kullanılandan daha az liberal bir ölçekte hesaplanmalıdır.

Yalnızca havalandırma konusunda değil, genel olarak sanitasyon konusunda Bay Redgrave’in Londra’nın Doğu Yakası’ndaki kazakçıların işyerlerini ele alırken söyleyeceği çok şey vardır. Terzi, terzi ticaretinde aracıdır. Sömürdüğü işçiler çoğunlukla Alman, Polonyalı ya da Hollandalı Yahudilerdir ve çoğu İngilizce bilmemektedir. 1884 sonbaharında yapılan özel bir teftiĢ sırasında 1.478 terzi atölyesi ziyaret edilmiĢtir. Bunların 724’ünde müfettişlerin hiçbir yetkisi yoktu, 387’sinde ise sıhhi koşullar üzerinde hiçbir yetkileri yoktu. 724 + 387 = 1.111 atölye. Bunlardan 907’sinin sıhhi düzenlemelerinde iyileştirme yapılması gerekiyordu. 1.478 – 1.111 = 367 atölye fabrika müfettişlerinin yetkisine sahipti. Bunlardan 132’sinde iyileştirme yapılması gerekiyordu ve bu iyileştirmeler en önemli türdendi. İşte bir ya da iki örnek:-

“Lavabo için kapan yok. Sarnıçtan gelen içme suyunun üzeri örtülmemiş. Pis çöp yığını: uygun çöp kutusu yok. W.C.’ye giden su kaynağı (aynı sarnıçtan) arızalı. Bu evde üç aile yaşıyor.

“Çok kirli bir yer. Her yer pis paçavralar ve kemiklerle dolu. Gider yok. W.C. çöpler için bir kap.

“Aşırı kalabalık. İçme suyu ve tuvalet şebekesi birbirine bağlı. İçme suyu çekmek için kullanılan musluk WC’de.

“W.C. neredeyse çalışma odasının içinde. Kiracıların erişemediği bodrum katı dışında su kaynağı yok. Çöp kutusu yok. İçme suyunun durumundan şikayet ediliyor. Sokağın bu tarafındaki tüm evlerin suyu 18 numaradaki sarnıçtan sağlanıyor.”

Elbette, kazakçıların korkunç inlerinde aşırı çalışma evrenseldir. Raporların 60. sayfasında kaydedilen üç ya da dört kovuşturma vakası, kovuşturmanın hak edildiği vakaların binde biri bile değildir. Kaydedilenler şunlardır: Frederic Kirchenwitz, sabah 8’den akşam 11’e kadar dört genç çalıştırdığı için. Woolf Herzberg, sabah 8’den akşam 11.5’e kadar bir kadın çalıştırdığı için. Michael Goldstein, sabah 8.30’dan akşam 11.19’a kadar iki genç çalıştırdığı için. Victor Freedman, sabah 8’den akşam 10.57’ye kadar iki genç çalıştırdığı için.

İşlerini “evlerinde” yapan bu kazakçıların dışarıdaki çalışanları, belki şurası burası hariç, aşırı kalabalık söz konusu olduğunda, kazakçıların inlerinde var olanlardan bile daha kötü sağlık koşulları altındadır. Bu “ev” işçileri, yaptıkları giysileri çiçek hastalığından ölen çocuklarının yataklarına bıraktıkları ve giysiler için ödedikleri ücreti dezenfektanlara harcamadan geri aldıkları için periyodik olarak para cezasına çarptırılmaktadır.

(3) HASTALIKLAR – Tamamen modern üretim sisteminden kaynaklanan uzun hastalık listesinden sadece üçü bu raporda özel olarak ele alınmaktadır. Bunlar yün ayıklama, değirmenci hastalıkları ve kurşun zehirlenmesidir. İlkine karşı Bradford’da belirli yönetmelikler hazırlanmıştır. Bunlar, öldürücü bir hastalık için hastanede alınması gereken önlemlere benzemektedir. Ancak -eklentiye dikkat edin- bunların uygulanması gönüllülük esasına dayanıyor. Tüm Fabrika Yasaları tarihinin kanıtladığı bir şey varsa o da, hayat kurtarmakla ilgili bile olsa, işverenler için zorunlu hale getirilmedikçe hiçbir düzenlemenin genel bir değeri olmadığıdır. Artı-değer tutkusu, kapitalisti hemen her durumda artı-değer ve onun üretimi dışındaki her şeye karşı körleştirir.

Fabrika Müfettişlerinin soruşturmaları, İngiliz halkının belirli mesleklerin doğasına ilişkin bir ya da iki şairane hayalini ortadan kaldırmıştır. Bunlardan bir diğeri de Binbaşı Beadon’un raporuyla “Ewigkeit” içinde kaybolup gitti. 1860 civarında, açık hava çamaşırhaneleriyle bağlantılı olduğu varsayılan kırsal zevkler, duygusal orta sınıfın tarifsiz üzüntüsüne rağmen, duygusuz hükümet yetkililerinin soruşturmalarıyla kaba bir şekilde ortadan kaldırıldı. Çeyrek asır sonra, her zaman güler yüz ve neşeli şarkılarla anılan değirmencilik mesleğinin ölümcül bir meslek olduğu ortaya çıktı.

“Un değirmeninde çalışmış olup da solunum organları az ya da çok etkilenmemiş bir kişi görmek oldukça istisnai bir durumdur.” Hava kanallarının akut etkilenmesi işin bir sonucudur. Değirmencilerin ortalama ömrü sadece kırk beş yıldır. Un değirmenleri Fabrika Yasaları kapsamında değildir. Ancak müfettişler, içlerinde ölen adamlardan umutsuzluk çığlıkları niteliğinde mektuplar alırlar:-

“Efendim, günde on altı ila yirmi bir saat çalışmak zorunda kalan insanları korumak Fabrika Yasası uyarınca görevleriniz arasındaysa, sizden bu şehirdeki bazı un değirmenlerine bakmanızı isteyeceğim. Kötü durumları sürdürmek uğruna sağlık feda ediliyor – Saygılarımla, Yardım umuduyla,

“28 Ocak 1884.”

Burada, üretim yöntemlerindeki ilerlemenin işçiler üzerindeki olumsuz etkisini gösteren ilginç bir örnek var. Eğe kesiciler kurşun zehirlenmesinden muzdarip. Bilindiği gibi bu hastalık, vücudun diğer kısımlarıyla birlikte bileklere ve başparmaklara da saldırır. Birinciler sarkar, ikinciler zayıflar. Son zamanlarda kurĢun zehirlenmesinin bu aĢamasında bir artıĢ gözlemlenmiĢtir ve bunun nedeni eğe yapımında kullanılan çeliğin sertliğinin artması nedeniyle kasların daha fazla zorlanması ve sarsılmasıdır. Yirmi beş yıl önce 5 lbs’lik bir çekicin yapabildiği işi şimdi 7 lbs’lik bir çekicin yapması gerekmektedir.

(4) KAZALAR – Bu raporun iki ekinden ikincisi bir kaza tablosudur. Buna göre 31 Ekim 1884’te sona eren yılda meydana gelen kaza sayısı 403’tür. Ampütasyonlar l.337’ye, kırıklar 830’a, baş ve yüz yaralanmaları 981’e, laserasyonlar, çürükler ve “küçük bira” ise 5.413’e ulaşmıştır. Toplamda, kaydedilen vaka sayısı 9,000’den biraz azdır – gerçekte 9,964. Tabii ki, çok sayıda kazanın müfettişlere hiç bildirilmediği de bilinen bir gerçektir.

Hiç tereddüt etmeden, bu korkunç kazaların büyük bir kısmının önlenebilir olduğu söylenebilir. Bu kazaların en büyük iki nedeni, makinelerin arızalı olması ve işçilerin işlerini mümkün olduğunca çabuk bitirme kaygısıdır; zira bu iş parça başı bir iştir ve bir anlık kayıp onlar için çok ciddidir. Buhar makinesinin koruyucu muhafazalarla çevrilmesinin yalnızca son yedi yıl içinde zorunlu hale getirildiğini herkes bilmiyor. Bu konularda zorlamanın gereksizliğinden, her şeyin ustaların özgür iradesine ve yardımseverliğine bırakılmasından bahsedenlerin bu gerçek üzerinde düşünmeleri faydalı olabilir. Bu basit, ucuz ve yaşamı koruyan önlem uygulanana kadar, buharlı motorlar korumasız bırakıldı ve işçiler, bu “öznenin özgürlüğüne müdahale” altında kesinlikle azaltılmış olan sayılarda öldürüldü. Tel örgü sorunuyla ilgili olarak sadece bir vaka aktarıyoruz:

“İzninizle, son zamanlarda önemli bir şirkete, bazı değirmen donanımlarını çitle çevirmeyi ihmal ettiği için dava açtım. Zavallı bir kıza (müdürün belirttiği gibi) çitle çevrilmemiş bir şafttan ve dişli çarklardan 8 fit uzaklıktaki bir noktada tuğla işlerinde toz kaldırması söylenmişti. Kız o gün tozun çoğunun bulunduğu kuyuya yaklaşmaması konusunda uyarılmamıştı. Kıyafetleri şafta takıldı: yavaş yavaş çarkların içine sürüklendi. İki bacağı kesilmiş ve bir kolu kırılmış. Aynı gün hayatını kaybetti.

“Davamın duruşmasında bir makine ustası (yedi yıldır makineden sorumlu olduğunu belirtti) bir korumanın gerekli olmadığını düşündüğünü ve bir kızın öldürülmesine rağmen hala aynı fikirde olduğunu söyledi.”

Küçük bir makine parçası olan dairesel testere ile 1884 yılında Müfettiş Lakeman’ın bölgesinde meydana gelen kazalar, testerelerin üzerine korumalar yerleştirilir yerleştirilmez hemen sıfıra düşmüş ve sıfırda kalmıştır.

Mekik uçması Lancashire ve Yorkshire’da yaygın bir kaza türüdür. Sıradan bir pamuklu dokuma tezgahının mekiği 9 oz. ağırlığındadır ve odaların tuğla duvarlarında delikler açacak kadar bir ivme kazandıracak bir hızla uçar. Dahası, mekik dokuma tezgahından tam yüze çarpacak bir seviyede uçar. Bir mekik koruyucusu ile olabilecek en kötü şey, hatalı makine parçasının yüze değil vücuda çarpmasıdır, ancak bu, kadınlar söz konusu olduğunda büyük bir avantaj değildir. Her bir işçiyi dokuma tezgahının mekiğinden kaynaklanan yaralanmalardan korumak için gereken harcamanın tamamı iki şilin altı penidir. Yine de -bu melankolik soruları inceleyen herkesin anlayacağı gibi- mekik korumanın kullanımını genel hale getirme girişimlerinde en büyük zorluk müfettişler tarafından yaşanmaktadır.

Gemi inşa tersanelerinde kazalar çok yaygın ve çok ağırdır. İşçiler tarafından değil de ustalar tarafından çıkarılan yasanın, müfettişlerin bu kazalarla ilgilenmesini nasıl engellediğini ve güçleştirdiğini görelim. Öncelikle, gemi inşa tersaneleri üç ayrı başlık altında toplanmaktadır. Eğer mekanik güç kullanılıyorsa, bunlar tekstil dışı fabrikalardır. Bunlarda fabrika müfettişlerine rapor edilmesi gereken tek kaza, makinelerin neden olduğu ölümcül kazalardır. Eğer mekanik güç kullanılıyorsa ve gençler (yani on yaşın altındaki erkek ve kız çocukları) ya da kadınlar çalıştırılıyorsa, bunlar atölyedir. Buralarda rapor edilmesi gereken tek kaza, fıçı veya tavaların neden olduğu ölümcül kazalardır. Eğer hiçbir mekanik güç kullanılmıyor ve sadece erkekler çalıĢtırılıyorsa, fabrika müfettişlerinin hiçbir yetkisi yoktur.

Burada, müfettişlerin karşılaştığı zorlukların tersi bir durum olarak, bazı işletmelerde aynı işletmenin farklı bölümlerinin farklı düzenlemeler altında olduğunu görüyoruz. Bir bölüm atölye, bir bölüm fabrika vb. William Morris’in Merton Abbey’deki fabrikası bu durumdadır ve kendisi bize, vicdansız bir işverenin bu durumdan yararlanarak çeşitli şekillerde yasadan kaçabileceğini daha önce belirtmiştir.

Taş ocakları Fabrika Yasası kapsamında değildir ve bir taş ocağı bölgesinde bulunmuş olan herkes buradaki kazaların ne kadar korkunç ve ne kadar sık olduğunu bilir. Kuzey Galler’deki bir taş ocağında gece vakti bir adam öldürüldü. “Bu taş ocaklarında daha dikkatli çalışılırsa,” (Kuzey Galler bölgesinden Bay Richmond) “kazaların sayısının büyük ölçüde azaltılabileceğini düşünüyorum.” Bu gerçekten de her yerde dile getirilen bir feryattır. Buna karşılık işletmeciler, genellikle, kazazedelerin kendilerini suçlayarak cevap vermektedirler. Sheffield bölgesinden Kaptan Smith, çarkların döndüğü çitle çevrilmemiş bir şafttan sekiz fit (müdürün ölçüsü) yükseklikte çalışması emredilen bir kızın trajik hikayesini anlatıyor. Kız çarkların içine çekilmiş ve ölmüş. Ancak kaldırması gereken toz şafta yakın bir yerde bulunmuştu ve kız herhangi bir şekilde uyarılmamıştı.

Hareket halindeyken makinelerin temizlenmesine yönelik yaygın uygulamadan kaynaklanan kazaların suçu yine işçilere yüklenmektedir. Teorik olarak Yasanın 3. bölümü çocukların bunu yapmasını yasaklamaktadır. Elbette bu yasağı delmektedirler. Yetişkinler, gençler ve çocuklar tekrar tekrar böyle bir uygulamanın getirdiği tehlikelere maruz kalmaktadırlar, çünkü onları parça başı işlerde çalıştıran ustalar, makineyi durdurmak ve dururken temizlemek için gerekli zamanı kaybetmekten korkacak kadar her an endişeli olmaya zorlamaktadırlar. Aynı tehlikeli yöne işaret eden bir başka şey de, işin aşırı miktarından kaynaklanan işi bitirme hevesidir. Bu acımasız, demir çağında emek uğruna emek vermekten duyulan zevk bilinmemektedir. Bacaları yerden göğe lanet gibi yükselen iğrenç fabrikalarımızda yapılan işlere kimsenin yüreği dayanmıyor. Ne kadar çabuk biterse, o kadar çabuk uyumak, içmek ya da aşağılayıcı işlerinin onları uygun kıldığı düşük eğlence biçimi. Cumartesi günü, bazı bölgelerde, makinelerin temizlenmesi işi tamamlanırsa işçiler daha erken ayrılabilir. Bu bölgelerde Cumartesi günü meydana gelen kazaların toplam kaza sayısına oranını bilmek ilginç olacaktır. Kazalar konusunu burada bırakmadan önce, ustaların bu konudaki uyuşukluğu açısından trajik derecede ilginç olan bir vakadan alıntı yapmaktan kaçınamayız:-

“Birinci kattaki odanın tabanından tavanına kadar uzanan dik bir kuyuyu çitle çevirmesi gerektiğini ona iki kez sözlü olarak söylemiştim. Sonunda ona hemen çit çekmesi için bir emir gönderdim. Bana her seferinde bu kuyudan kaynaklanabilecek herhangi bir tehlike olmadığını ve yıllardır bu şekilde çalıştığını söyledi. Gönderilen emri yerine getirmeyi ihmal etti ve kısa bir süre sonra da paltosunu tuttuğu sırada şaftın içinden geçerek öldü.

(5) EĞİTİM – Çalışan sınıfların çocuklarının eğitimiyle ilgili birkaç önemli gerçek ortaya çıkmaktadır. Ortalama bir orta sınıf insanı için bu eğitimin amacı, çocukları, Tanrı’nın onları çağırmaktan hoşnut olduğu yaşam koşullarına daha iyi uydurmaktır – yani, onları Kapitalistin ücretli köleleri ve işi mümkün olduğunca hızlı yapacak kadar zekaya sahip, ancak işin kötülüğüne isyan edecek kadar değil, makine parçaları olarak hareket etmeye daha iyi uydurmaktır. Bunun kanıtı olarak Dundee’nin ve bu kentin Parlamento Üyesi Bay Frank Henderson’ın öğretici tarihini ele alalım.

1883 tarihli Eğitim (İskoçya) Yasası’nın 6. Bölümü’ne göre, Özel Eğitim Konseyi Komitesi tarafından belirlenen Standart III’ü geçmeyen hiçbir çocuğun yarı zamanlı olarak istihdam edilmemesi gerekiyordu. Dundee’li ustalar, yarı zamanlıların büyük bir kısmının fabrikalardan uzak kalacağından ve ustaların zarara uğrayacağından korkuyorlardı. Bu nedenle Bay Frank Henderson, kendisi ve diğer mağdurlar için bu yönetmelikte bir değişiklik yapılması amacıyla parlamentoda özel çaba sarf etti. Üçüncü Standart’ın çok yüksek olduğunu düşünüyordu ve Avam Kamarası’nda yönetmeliğin uygulanmasının bir yıl ertelenmesini sağlamayı başardı.

Ticaret Odası önünde Bay Frank Henderson, Dundee’de on yaşın altındaki çocukların eğitimi konusunda daha fazla faaliyet gösterilmesi çağrısında bulundu. Peki onların daha iyi eğitim almaları konusundaki endişesinin nedeni neydi? Söylediğimiz şey, kapitalist olarak kapitalist için tek nedendir: sömürülmeye daha hazır (bu durumda daha erken hazır) olabilirler. Garip bir şekilde Henderson olarak adlandırılan İskoçya okul müfettişinin bir cümlesi tüm meselenin çözümünü vermektedir. Eğitim Yasalarının yürürlüğe girmesinden bu yana fabrikaların genç nüfusu “daha çabuk öğreniyor, disipline daha yatkın ve çok daha az yaramaz”; bu da tercüme edildiğinde, makine olmaya daha hazır oldukları, mutsuz kaderlerine daha az isyan ettikleri ve daha az çocuksu oldukları anlamına geliyor.

(6) SORUŞTURMALAR –Bu raporun 1 numaralı ekinde, Fabrika Yasalarının işverenler tarafından ihlal edilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkarılan ve yasal takibata konu olan vakaların son derece küçük bir kısmının listesi yer almaktadır, Bu ekte tarih, suçlunun adı, davanın görüldüğü yargıçlar, suçun niteliği, ceza, masraflar ve müfettişin açıklamaları belirtilmiştir. Burada, efendilerin doğal müttefikleri ve işçilerin düşmanları olan avukatlar tarafından kullanılan vardiyalardan uygun bir şekilde bahsedebiliriz. Uçan bir mekik tarafından kör edilen bir adam “Yasa anlamında bir işçi değildir” ve suçu sorumlu bir kişiden sorumsuz birine, özellikle de ustadan yöneticiye kaydırmak, bu soyluların en sevdiği araçlardan biridir. Bununla bağlantılı olarak, rapor edilen davaların çoğunda masrafların fiilen verilen ceza miktarını aştığına dikkat çekilebilir.

Bu dava listesi, raporda yer alan diğer gerçeklerle birlikte okunduğunda, ustaların kural olarak ne kadar inatçı olduklarını göstermektedir. Messrs. Drew & Sons, Biscuit Works, High Street, Shadwell, müfettiş tarafından 2 Mayıs’ta bir buhar makinesini çitle çevirmeleri emredildi. 9 Eylül’de çitle çevrilmemişti ve bir çocuğun iki parmağı ezildi. 20 Eylül’de motor hala çitle çevrilmemişti. J. & J. Birley, Pamuk İplikçileri, New Hall Mill, Burnley yakınlarında, 9 Temmuz’da üçüncü kez mahkum edildiler. Hiç dokunulmadığı halde yapıldığını iddia ettikleri sıhhi işlerle ilgili gerçek dışı kayıtlar ve güvenceler vermişlerdi. Mekik muhafızları ve diğer savunma aygıtları olarak “tekrarlanan talepler” yaygındır.

Cezalara gelince, bunlar elbette son derece yetersizdir. İşte örnek olarak üç vaka:-

“Samuel Whitaker, Pamuk İplikçisi, Durn, Littleborough. Yirmi dört ay boyunca fabrikayı kireçle yıkamayı ihmal etmek. Ceza, 2a 6d.

“Thomas Turnbull & Son, Whitby. Uygunluk belgeleri olmadan dört çocuğu yedi iş gününden fazla çalıştırmak. Sulh hakimleri bir vakada cezanın yeterli olduğu görüşündeydi.

“William Hodgkinson, Draper, Bridge Street, Warrington. Cumartesi öğleden sonra saat dörtten sonra altı kadın çalıştırmak. Ceza 6s. Yargıçlar, bu tür suçlar için ceza vermelerini gerektiren ‘çok keyfi bir yasa’ olduğunu belirttiler.”

Daha ciddi türden iki tanesine daha dikkat çekmek gerekir. Bunlar, günümüzün insanlık dışı sisteminin insan hayatının değerini ne kadar küçümsediğini göstermeye hizmet etmektedir. Walter Brooks, Messrs. Bamber & Co., Limited, Cotton Spinners, Mount. Pleasant Mill, Bolton-le-Moors Lancashire. Messrs. Bamber & Co. 5 £ para cezasına çarptırıldı, masraflar 2 £ 1s. 6d. Müfettiş şu açıklamayı yapmıştır: “Davalılar dul eşe onu tatmin edecek bir miktar tazminat ödemiştir. Yargıçlar davalıları 5 sterlin para cezasına çarptırmışlar ve bunun 4 sterlinini dul kadına tavsiye etmişlerdir.” Yukarıda bahsedilen ve dişli çarklar tarafından öldürülen kızın davasında, müfettiş aşağıdaki gibi yazmaktadır: “Dava açılan şirketin başkanı, yöneticilerinin tüm makul önlemleri aldıklarına ve suçu kabul ederek tehlikeli bir emsal oluşturacaklarına vicdanen inanmasaydı, maktulün yakınlarına cömert davranacağına inanıyorum.”

(7) YARGIÇLAR –Bazı durumlarda yöneticilerden daha kötü günahkârlar yargıçlardır. Bu yargıçların, önlerine çıkarılan kişilerle aynı sınıftan ve çoğu zaman aynı meslekten seçildikleri hatırlandığında, bu beklenen bir durumdur. Yargıçların suiistimallerine birkaç örnek. Dört çocuk, uygunluk belgeleri olmadan işe alınmıştır. “Yargıçlar bir vakada cezanın yeterli olduğu görüşündeydi.” Airton’daki John Dewhurst & Sons, altı kadın, yedi genç ve iki çocuğu akşam 5.30’dan sonra çalıştırmıştır – “değirmen, Parlamento Yasası uyarınca çalışma saatlerinin düzenlendiği Bell Busk İstasyonu saatine göre 5.30’u 8.5 dakika geçe çalışmaktadır. İstasyon saatinin güvenilmez olduğu iddia edilmiş, ancak kanıtlanamamıştır. Saatler istasyona her gün telgrafla bildirilmektedir ve istasyon saatinin doğru tutulmasının önemi üzerinde durmaya gerek yoktur. Demiryolu yetkilileri saatin doğru olduğunu ve günlük düzeltme sırasında yarım dakika bile değişmediğini açıkça belirtmişlerdir. Yargıçlar davayı reddetmiştir.” Bu 8.5 dakika iddiası önemsiz olarak görülmemelidir. 8.5 dakikayı, muhtemelen haklarında celp çıkarılan on beş kişiden çok daha fazla olan işçi sayısıyla çarpın, bu çarpımı yıl içindeki gün sayısıyla çarpın – örneğin, benzer fazla mesainin gerçekleştiği günlerle – ve tek bir firma tarafından gerçekleştirilebilecek, işçilerin deyimiyle “kemirme ve kırpma” miktarına ilişkin bir tahmin elde etmeye başlarız.

Londra yargıçları arasında Bay Paget en acımasız ve zalim olanı gibi görünüyor. G.H. Newton, Odun Üreticisi, Hertford Street, N., “cerrahi sertifika almadan bir çocuğu yedi günden fazla çalıştırmak; cerrahi sertifika almadan iki genci yedi günden fazla çalıştırmak; ve öngörülen ayrıntılarla kayıt tutmamak” vb. suçlardan çağrıldı. Sanık suçlamaları kabul etmiş ve herhangi bir savunma yapmamıştır. Ancak Bay Paget, “suçlu” ifadesini geri çekmesi ve “suçsuz” ifadesini kullanması için baskı yapmıştır. İlk dava Bay Paterson tarafından kanıtlanmış, yargıç “öngörülen formun” hazırlanmasını istemiştir. Bu nedenle, bu belgenin ibraz edilmesi amacıyla bir erteleme talep edilmiş, bunun üzerine Bay Paget davayı derhal reddetmiştir. Müfettiş, “Bu koşullar altında geri kalan davaları geri çektim” diye yazıyor.

Herkes tarafından okunması gereken, ancak neredeyse hiç kimse tarafından okunmayacak olan bu üzücü Rapor incelemesinin sonunda üç şey var. Birincisi. Çalışanlar tarafından Fabrika Müfettişleriyle yapılan tüm yazışmaların gizli olduğu varsayılmaktadır. Son derece ciddi yetkililerin bu varsayımı gerçeğe dönüştürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları kesindir. Bununla birlikte, biz işçilere bu gerçeği hatırlatırken, onların da bize, kötü davranışları rapor edilen ustalar tarafından işten çıkarılma vakalarının çok yaygın olduğunu hatırlatacaklarını biliyoruz. İkinci olarak. Fabrika Yasaları erkekler için geçerli değildir. Müfettişler yetişkin erkekler için pratikte hiçbir şey yapamazlar. Bireyin özgürlüğünü korkunç bir şekilde etkileyen bu sistem altında bu kişiler korunmamalıdır. Üçüncüsü. Bu son Raporun daha önceki dönemlere, yirmi yıl ya da daha önceki dönemlere benzerliği, Raporun en acı verici yanıdır. 1884 yılı raporu 1864 yılı raporu olabilir. Aynı hastalıklar, kazalar, kovuşturmalar. Mavi Kitap’ın ya da bu konudaki broşürümüzün okunmasının, işçilerin mutsuz ve utanç verici durumlarında pek bir fark yaratacağını düşünmüyoruz. Tek umudumuz, okuyanların ve özellikle de Fabrika Yasaları yürürlüğe girdiğinden beri Raporların tekdüzeliğini akıllarında tutanların, toplumun emekçi sınıflarının maruz kaldığı hastalıklar için tek bir çare olduğunu anlamalarıdır. O çare de bu dertleri bir zorunluluk haline getiren sistemlerin ortadan kaldırılmasıdır. Fabrika hala bir cehennem. Radikal politikacıların “İngiltere’nin ihtişamı” olarak adlandırdıkları fabrika bacalarımız gerçekte İngiltere’nin lanetidir. Ve bu lanet, bu cehennemler, kapitalist üretim sistemi sürdüğü müddetçe işçilerin hayatlarını mahvetmeye devam etmelidir.

 

Kaynak: The Factory Hell, broşür, İkinci Baskı, Aberdeen: James Leatham tarafından basılmış ve yayınlanmıştır, 1891;

https://www.marxists.org/archive/eleanor-marx/works/factory.htm