#Emekoloji: İşçi Sınıfı Çevreciliği ve İklim Adaleti: Ortaklaşmanın Gerekliliği

0
5228
GKN fabrikası İşçileri. Fotoğraf: Stefano Montesi/Corbis, Getty Images

9 Temmuz 2021 tarihinde Melrose Industries, Floransa, Campi di Bisenzio’daki GKN Driveline (eski FIAT) araba aksı fabrikasının kapatılacağını ve çalışanlarının (400’den fazla) işten çıkarılacağını duyurdu. Bu tür pek çok vakada işçiler ve sendikalar iyileştirilmiş işten çıkarma yardımları üzerinde anlaşmaya varırken, GKN Fabrika Kolektifi fabrikaları işgal etti ve hizmet dışı bırakmaya karşı uzun bir mücadele başlattı. Bununla birlikte, GKN Floransa anlaşmazlığını gerçekten benzersiz kılan şey, sürdürülebilir, toplu taşıma için bir dönüşüm planı hazırlayarak ve bunun benimsenmesini talep ederek iklim adaleti hareketiyle bir ittifak kuran işçilerin benimsediği stratejidir. Bu strateji, defalarca on binleri sokaklara döken geniş çaplı bir eylemlilik döngüsü yarattı; öyle ki anlaşmazlık hala devam ediyor ve fabrika bugün itibariyle işgal altında. Aralık 2022’de Milano’daki Feltrinelli Vakfı, Quaderni’nin özel bir sayısını yayınlayarak GKN Fabrika Kolektifi ve dayanışma araştırma grubu tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Hareketlilik için Kamusal Merkez Planını yayınladı. ‘Yukarıdan’ ekolojik geçişin başarısızlığı ve ‘aşağıdan’ bir geçişe doğru ilerlemek için işyeri ve topluluk mücadeleleri arasında bir yakınlaşma ihtiyacı üzerine olan bu makale ilk olarak Plan’a önsöz olarak İtalyanca yayınlandı.

Giriş: yukarıdan ekolojik geçişin başarısızlığı

2019’daki büyük iklim grevlerinden bu yana ve hatta COVID-19 salgınının çevresel kökenlerinin kabul edilmesinden sonra, ekolojik geçiş her yerde karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği bunu toparlanma stratejisinin temel taşı haline getirirken, Draghi Hükümeti sırf bunun için yepyeni bir bakanlık bile kurdu. Bununla birlikte, hızlı bir tarihsel tanıma, bu coşkuyu azaltmak için kolayca yeterlidir. Aslında en azından Rio de Janeiro’daki ünlü Yeryüzü Zirvesi’nin yapıldığı 1992 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler himayesi altında, ilgili ülkeler “yukarıdan ekolojik geçiş” olarak tanımlayabileceğimiz bir stratejiye göre yasama yapmaktadır. Bunun arkasındaki temel fikir basit ama çığır açıcıdır: eskiden inanıldığı gibi çevrenin korunması ve ekonomik büyümenin birbirini dışladığı doğru değildir. Aksine, doğru anlaşılan yeşil ekonomi, kapitalist kalkınmanın önündeki bir ‘engel’ olmaktan çıkıp yeni bir birikim döngüsünün ‘temeline’ dönüşen ekolojik sınırı içselleştirme kapasitesine sahip olarak görülmektedir.

Dikkatimizi iklim yönetişimine odakladığımızda, bu temel fikrin tercümesi şudur: küresel ısınma, sözde ‘negatif dışsallıkların’ dikkate alınmamasından kaynaklanan bir piyasa başarısızlığı olsa bile, bununla başa çıkmanın tek yolu, ormanların CO₂ emme kapasitesi gibi farklı ‘meta olarak doğa’ türlerini fiyatlandırmak – ve takas etmek – için daha fazla pazarın kurulmasıdır. Bunlar Platonik bir soyut teori alemine yapılan çılgın yolculuklar değildir: 1997’de Kyoto Protokolü ile kurulan ve 2015 Paris Anlaşması ile yeniden başlatılan iklimin metalaştırılmasına yönelik bu tür esnek mekanizmalar, halen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından kullanılan ana ekonomik politika aracıdır.

Başından beri, küresel ısınmaya uygulanan bu ekolojik dönüşümün vaadi iddialı ve açıktı: piyasanın ‘görünmez eli’ sera gazı emisyonlarını azaltabilecek ve aynı zamanda yüksek kar oranlarını garanti edebilecektir. Şüphesiz çeyrek asır, bir kamu politikasının etkinliğini değerlendirmek için yeterince uzun bir zaman aralığıdır; ekolojik kriz söz konusu olduğunda bu süre daha da uzundur, zira bu konuda kararlı adımlar atmanın aciliyeti ortadadır. O halde soru şudur: emisyonlar azaldı mı?

Bu fiyaskonun nedenlerini tartışmak için nehirler dolusu mürekkep döküldü. İşte bazı hipotezler: kotaların tahsisinde aşırı ‘cömertlik’, eksik bilgi, her yerde bulunan yolsuzluk, tasarım kusurları, düzenleyici eksiklikler. Bununla birlikte, sonuç – ki en önemlisi budur – çok açıktır: piyasayı ekonomi ve iklim politikasının ekseni haline getirmek emisyonlarda düşüşe değil, daha fazla artışa yol açmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir fiyasko. Bunun farkında olarak, bugün işyeri mücadeleleri ile iklim adaleti arasındaki yakınsama sorusunu sormaya devam edebiliriz. [1]

Politik ekolojinin işçi sınıfı kökenleri

Konunun özüne inmeden önce iki uyarıda bulunmak yerinde olacaktır. Birincisi, ‘yukarıdan’ ekolojik geçişin, çevrenin korunması ve ekonomik büyüme arasında ancak eşitsizliğe karşı toplumsal işlevi olan işçi hareketini marjlara ya da daha kötüsü ekolojik olarak sürdürülemez işlerin korunması adına değişime direnen bir aktör rolüne indirgemek koşuluyla bir uyumluluk – daha fazlası: seçmeli bir yakınlık – önerdiği gerçeğiyle ilgilidir. Yeşil ekonominin öznesi ‘öz-girişimci’dir: cesur, aydın, akıllı. Aslında onun yenilikçilik suçlaması, aracı kurumların (en başta sendikalar) yarattığı prangalara ve kurumsal arabuluculuğun, özellikle de demokratik uygulamaların zaman kaybettiren bürokrasisine karşı kayıtsız kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu da -ikinci uyarı- emeğin davası ile çevreciliğin davasının umutsuzca birbirine zıt olduğunu varsayma eğilimini doğurmaktadır. Bunun altında yatan fikir, iş şantajının – “Ya sağlığın ya da ücretin” – sanayinin kaderi için elzem olduğudur.

Bu tür bir anlatıya belli bir tarih yazımı meşrulaştırması sağlanmıştır, ancak bu anlatı tamamen yanlış olmasa bile, kesinlikle kısmi ve masum olmaktan uzaktır. Çevre sorununun ilk yaygın siyasallaşmasını 1970’lerin sonu ile 1980’lerin başı arasındaki döneme, yani “Fordist” evrenin büyük mücadele döngüsünden sonraya tarihlemek, aslında Uzun 1968 olarak adlandırılan, hava, toprak ve su kirliliği de dahil olmak üzere işyerindeki çevresel bozulmanın tersine, bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırılması için gerekli koşul olarak ekonomik demokrasiye işaret eden olağanüstü bir eylemler mevsiminin yenilgisinin üstü kapalı bir şekilde içselleştirilmesidir.

Herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için, böyle bir yenilginin gerçekleşmiş olduğu gerçeğinden kaçmanın hiçbir yolu olmadığını açıklığa kavuşturalım. Ancak bunun kaçınılmazlığını sorgulamak meşrudur. Dahası, biyosferin yeniden üretiminin maddi temellerinin sürekli olarak bozulması, bu tarihsel dönüşe yeni bir perspektiften bakmayı son derece acil hale getirmektedir. İşçi hareketinin marjinalleşmesi, aslında endüstriyel zararlıların ortadan kaldırılmasıyla birlikte gelmedi. On yıllardır süren iklim müzakerelerine rağmen, son otuz yılda sera gazı emisyonları 18. yüzyıl ile 1990 yılları arasında üretilen toplam emisyon miktarını aşmıştır. Çevre ve emek hareketlerini (yeniden) birbirine bağlayacak alanı açmak için sermaye ve çevre arasındaki suç ortaklığı fetişinden kurtulmak gerekiyor. İhtiyacımız olan şey özetle budur ve Sürdürülebilir Hareketlilik için Kamu Merkezi Planı ile mükemmel bir şekilde örneklendirilmiştir. Bu çerçevede, 1960’lar ve 1970’ler arasında yaşanan zararlı madde çatışmalarını yeniden sorgulamak, ekoloji sorununun işçi hareketine rağmen değil, işçi hareketi sayesinde geniş çapta siyasallaştığını göstermeye olanak tanır. FIAT’ın boya ünitelerinde ya da Montedison’un kimya tesislerinde yaşananlar gibi sert ve yenilikçi anlaşmazlıkların ardından, sağlıklı bir çevre meselesi – önce fabrikada sonra da onu çevreleyen bölgelerde – teknik bir konu olmaktan çıkıp sendika ve toplumsal hareket mücadelelerinin siyasi bir paydası haline geldi.

İşyerine odaklanan partizan bir bilginin oluşumunu tanımlamak için ‘işçi sınıfı çevreciliği’ çağrışımlı formülünü kullanabiliriz. Böylece, işçi sınıfı işyerini ‘doğal’ yaşam alanı haline getirdiğinden ve onu herkesten daha iyi tanıdığından, işyeri kendine özgü bir ekosistem türü haline geldi. ‘Sağlığın parasallaştırılması’ olarak adlandırılan, yani ücret artışları ve ikramiyelerin zehirli maddelere -bazen ölümcül- ve diğer mesleki tehlike biçimlerine maruz kalmayı telafi edebileceği düşüncesini ilk şiddetle eleştirenlerin endüstriyel zararlılara karşı mücadeleler olması tesadüf değildir. Torino’da Ivar Oddone ve Porto Marghera’da Augusto Finzi gibi bu mücadelelerin kilit isimleri, İtalya’nın ulusal sağlık hizmetini kuran 1978 sağlık reformunda izleri kolayca görülebilen kalıcı militan kampanyaları, sağlık hasarının tazmin edilmesinin imkansızlığı etrafında şekillendirdiler.

Resme iki önemli unsur daha eklenmelidir. Bunlardan ilki, feminist düşüncenin gelişmeleri sayesinde, endüstriyel zararlılara karşı verilen mücadelelerin, toplumsal yeniden üretimin önemini savunan daha geniş çaplı seferberliklerle bağlantısı olmasaydı, bu kadar yıkıcı bir etkiye sahip olamayacağıdır. İkinci husus ise işçi hareketinin birleşik bir stratejiye ulaşmayı başaramamış olmasıdır: örneğin o dönemde en büyük metal işçileri sendikası olan Federazione Impiegati Operai Metallurgici’nin (FIOM) genel sekreteri olan Bruno Trentin tarafından desteklenen ücretli emeğin ‘kurtarılması’ perspektifi ile önce Potere Operaio ve daha sonra Autonomia Operaia gibi işçi örgütleri tarafından benimsenen ücretli işten ‘kurtuluş’ perspektifi arasında bir gerilim ortaya çıkmıştır.

Bu iki seçeneğin iş gününün azaltılması (ücret kesintisi olmaksızın) ortak talebi etrafında uzlaştırılamamasının, bu mücadele döngüsünün yenilgisinde önemli bir unsur olduğunu varsaymanın makul olduğunu düşünüyoruz. Üretimin niteliksel bileşimi üzerinde bir işçi sınıfı gücü yerine, sermayenin şiddetli tepkisi ortaya çıktı: emeğin parçalanması, refah devletinin geriletilmesi, hızlandırılmış finansallaşma ve -çevre açısından- az önce özetlediğimiz ‘yukarıdan’ ekolojik geçiş. Ancak, bu stratejinin başarısızlığı ortaya çıktıkça, oyun yeniden açılıyor. Yarım yüzyıl önceki mücadelelerin anısı bugün yeniden önem kazanıyor ve işyeri anlaşmazlıkları ile iklim ve çevre hareketleri arasındaki yakınlaşma sorusu son derece güncel bir soru olarak ortaya çıkıyor.

“Yükselmek için birleşin”, ekolojik krizin içinde ve ona karşı

Uzun 1968’in yenilgisi bizi, önemli ölçüde zararlı endüstrilerin hala faaliyet gösterdiği bölgelerde istihdamın sanayisizleşmesini ifade eden bir deyim olan zararlı sanayisizleşme dünyasına itti. ILO tarafından yakın zamanda güncellenen tahminlere göre, imalat istihdamının küresel payı 1991’de %15,6 iken yavaş ama istikrarlı bir şekilde 2021’de %13,6’ya gerilemiştir. Aynı dönemde, sanayi tarafından üretilen ancak diğer tüm sektörlerde ve nihai tüketiciler tarafından kullanılan cihazlardan kaynaklananları da içeren fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonları yıllık 23’ten 36 milyar tona yükselmiştir (Giriş bölümündeki grafikte gösterildiği gibi). Ayrıca, İklim Analizi Göstergeleri Aracına göre 1991 ve 2018 yılları arasında sanayi tarafından doğrudan üretilen emisyonlar 4,4’ten 7,6 milyar tona çıkmıştır. Özetle, kâr mantığı hem fabrikalarda (göreceli) iş kayıplarına, hem de genellikle bunları takip eden istihdamın güvencesizleşmesine ve çevresel yıkımın derinleşmesine neden oldu.

2022’de tanık olduğumuz eşi benzeri görülmemiş sıcaklıklar, kuraklıklar, kötü hasatlar, eriyen buzullar ve aşırı hava koşullarının neden olduğu ölümler, durumun dramatik olduğunun sayısız kanıtıdır. Ekolojik krizin içindeyiz, sadece çevresel yıkımın küresel ölçekte sınıf, ‘ırk’ ve cinsiyet çizgileri boyunca son derece eşitsiz dağılmış etkilerinin kurbanları olarak değil. Krizdeyiz çünkü toplumumuzda işçi sınıfının geçimi kapitalist çalışmaya bağlıdır ve bu nedenle çoğu insan meta üretiminin sonsuz büyümesine bağımlıdır. Bu anlamda, iş şantajı yalnızca son derece zararlı üretim tesisleriyle ilgili değildir, daha ziyade farklı bağlamlarda değişken yoğunluk seviyelerinde ortaya çıkan kapitalizmin içsel ve çapraz bir özelliğidir.

Aşağıdan bir çevreciliğin nasıl güçlendirilebileceği sorusunu ortaya koymak için, sınıf bileşimi analizi yöntemini üç hat boyunca güncellemenin faydalı olacağını düşünüyoruz: 1) emek gücünü satma zorunluluğuyla tanımlanan genişletilmiş bir işçi sınıfı anlayışı; 2) hem üretimi hem de yeniden üretimi içeren bir çalışma anlayışı; 3) hem işyerini hem de toplumu (veya bölgeyi) kapsayan bir işçi sınıfı çıkarları anlayışı.

İlk olarak, üretim araçlarının önemli bir kısmının mülkiyetinden ve kontrolünden yoksun bırakılmış, hem meta üretimi hem de ek emek gücünün yeniden üretimi için, istikrarlı alıcılar bulup bulmadıklarından bağımsız olarak emek güçlerini satma zorunluluğu altında yaşayan herkesi işçi sınıfının bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu kavramsallaştırma, sermayenin toplumun yönetiminde bazı sorumluluklar yüklediği orta sınıfı dışlasa bile, yine de dar egemen görüşlerden daha geniştir; işsizleri, yeniden üretim işçilerini, kayıt dışı çalışanları, bağımlı entelektüel işçileri ve bağımlı serbest meslek sahiplerini kapsayacak kadar geniştir.

İkinci olarak, toplumsal yeniden üretim feminizmini izleyerek, ekonomik sektörden bağımsız olarak, sermaye birikimine açık ya da görünmez bir şekilde tabi kılınan tüm faaliyetleri -ücretli ve ücretsiz, doğrudan üretken ve yeniden üretken- kapitalist iş olarak tanımlıyoruz. Aslında mülksüzler ya meta üretiminde (doğrudan üretken iş) ya da sermaye için istihdam edilebilir işgücünün doğrudan meta haline getirilmemiş üretiminde ve sürdürülmesinde (yeniden üretken iş) çalışırlar. Doğrudan üretken ve yeniden üretken iş arasındaki ayrım, farklı somut faaliyet türleri tarafından değil, ‘metasızlaştırma sınırı’ tarafından belirlenir.”[2]

Üçüncü olarak, işçi sınıfı çıkarlarının hem işyeri hem de topluluk ya da bölge ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. İşyeri ve topluluk arasındaki ayrım – üretim ve yeniden üretim arasındaki ayrıma benzer şekilde – farklı fiziksel alanlara değil, sosyal ilişkilere dayanmaktadır: işyeri ‘üretici ya da yeniden üretici olarak işçilerin’ alanı iken, topluluk ‘yeniden üretilen olarak işçilerin’ alanıdır.[3] İşçi sınıfı çıkarları genellikle işyeri merkezli olarak düşünülür (iş güvenliği, yüksek ücretler, sağlık ve güvenlik vb.). Hiç şüphesiz, daha kısa çalışma saatleri için daha yüksek ücretler yoluyla servetin yeniden dağıtılması, ilk etapta iş ihtiyacını azaltarak iş ve çevre ikileminin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Ancak, her halükarda, işçiler işyerlerinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmazlar. Aksine, mahallelerine geri dönmekte, fabrikaların ve ofislerin dışındaki havayı solumakta, kendilerini çevreleyen ekolojilerle ilişki kurarak boş zamanlarının tadını çıkarmaktadırlar. O halde işçi sınıfının çıkarları sadece işyeri haklarını değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumun koşullarını da (tüketici fiyatları, refah hizmetleri, sağlıklı ekolojiler, vb.)

Burada önerilen işçi sınıfı, iş ve işçi sınıfı çıkarlarının üçlü açılımı, iş şantajını güçlendiren perspektiflerin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Aslında, ‘gerçek’ iş sadece ücretli ve endüstriyel ise ve dolayısıyla ‘gerçek’ işçi sınıfı orantısız bir şekilde erkek (ve yakın zamana kadar beyaz) ise ve ‘gerçek’ işçi sınıfı çıkarları esas olarak kişinin işini olduğu gibi tutmasından ibaretse, bir çıkış yolu ulaşılamazdır. Bu tür bir çıkmaz, topluluk hareketlerinin herhangi bir sınıf içeriğinden yoksun olarak görülmesi halinde daha da derinleşir; sanki ciddi çevresel adaletsizliklerden etkilenen çoğunlukla işçi sınıfı topluluklarının sakinleri yaşamak için çalışmak zorunda değilmiş gibi. Tersine, bu tür kavramların kapsayıcı bir şekilde anlaşılması, toplumsal cinsiyet-‘ırk’-sınıf sistemi içinde farklı konumlarda bulunan işçiler arasında koalisyonlar kurulmasını kolaylaştırır.

İşçilik teorisinde, işçilerin farklı ekonomik sektörler, emek süreçleri, ücret hiyerarşileri, meta zincirleri vb. aracılığıyla işyerinde konuşlandırılma, bölümlere ayrılma ve tabakalaşma biçimleri, işçi sınıfının teknik bileşimini, yani ‘nesnel’ yanını oluşturur. Buna karşılık, işçi sınıfının siyasi bileşimi, bir sınıf olarak işçilerin sermaye karşısında ortak çıkarlarını savunmak için bölünmelerinin ne ölçüde üstesinden geldiklerini ya da gelemediklerini gösterir. Bu, işçilerin bilinç, mücadele ve örgütlenme biçimlerinden oluşan ‘öznel’ taraftır. Seth Wheeler ve Jessica Thorne, işçi sınıfının sosyal yapısını, yani işçilerin toplum içinde, örneğin aile, barınma, refah ve sağlık rejimleri aracılığıyla yeniden üretilme biçimlerini de ekleyerek bu çerçeveyi güncellemeyi faydalı bir şekilde önermiştir. Böylece sınıf kompozisyonunun nesnel tarafı, teknik kompozisyon (işyeriyle ilgili) ve sosyal kompozisyon (toplumla ilgili) olarak ikiye ayrılır.

Bu perspektiften bakıldığında, işçi sınıfının çevresel bozulmayla ilişkili olarak da nasıl bölümlere ayrıldığını analiz etmek mümkündür. Örneğin, yüksek derecede kirletici endüstrilerin yakınında yaşayan çit hattı toplulukları genellikle orantısız bir şekilde işçi sınıfının en dezavantajlı kesimlerinden oluşur, çoğu durumda ırkçıdır ve fabrikalardaki işlere yaygın bir şekilde erişimleri yoktur. Bu işçi sınıfı kesimleri için yerel ekolojik geçişler, ortalamanın üzerinde seyreden kanser oranlarında ve diğer hastalıklarda memnuniyet verici bir düşüş anlamına gelecektir. Ancak kirletici endüstrilerde çalışan işçiler için durum, uzlaşmaz olmasa da farklıdır. Onlar için ekolojik geçişler daha çok daha güvencesiz ve daha düşük ücretli işlerde çalışma riskini temsil etmektedir.

Dolayısıyla ekolojik krize karşı olmanın zorluğu, işyeri ve topluluk mücadeleleri arasında yakınlaşmalar yaratarak şantajı kırmaktır. İşçi sınıfı sayısız mesleki ve konut konfigürasyonuna göre parçalandığı için bu adım otomatik olmaktan uzaktır; bu nesnel gerçeklik çoğu zaman işyeri çıkarlarının ifadesi olarak sendikacılık ile işçi sınıfı topluluk çıkarlarının ifadesi olarak ‘aşağıdan çevrecilik’ arasındaki bölünmeleri körüklemektedir. Söz konusu olan, işyeri ve topluluk mücadelelerini birlikte ifade etmek için talep platformları inşa ederek bu tür bölünmeleri siyasi olarak yeniden oluşturmaya çalışmaktır.

Sonuç: GKN anlaşmazlığı ve aşağıdan ekolojik geçiş

GKN Fabrika Kolektifi’nin mücadelesi, krizi üreten sistemi sorgulamadığı için gerçek sürdürülebilirlik yolunda sunabileceği fazla bir şey olmayan ‘yukarıdan’ bir ekolojik geçişe alternatif inşasında önemli bir adımdır. Aslında Kolektif, işçi sınıfı çevreciliğinin kırmızı ipliğini geri kazanarak, işyerlerinin ve bölgelerin iklim adaleti parolası etrafında birleşmesinin uygulanabilir bir strateji olduğunu pratik ve militan bir şekilde gösterdi. Kolektifin yenilikçi yaklaşımı aslında geniş kitlesel hareketlenmeler yaratmayı başarmış, defalarca on binleri sokaklara dökmüş ve böylece başka yerlerde benzer durumlarda etkili bir direnişle karşılaşmayan yeniden yapılandırma planlarını değiştirmeyi başarmıştır. GKN Fabrika Kolektifi ve Fridays for Future tarafından 25-26 Mart 2022’deki büyük gösterileri başlatmak üzere yapılan ortak açıklamada da belirtildiği üzere, bu süreç fabrikanın kaderinin ötesine geçmektedir:

Gerçek bir iklim, ekoloji ve sosyal dönüşüm, bir toplumun kapsamlı ve sürdürülebilir planlama biçimleri oluşturma kapasitesini göz ardı edemez. Ve böyle bir planlama, örneğin Susa Vadisi’nde yıllardır olduğu gibi, işyeri şantajları ve hiyerarşileri ya da toplulukların baskı altına alınması ve sindirilmesi yoluyla oluşturulamaz; radikal, katılımcı demokrasinin uyanışından kaynaklanmalıdır.[4]

Bu tür kelimeler içinde bulunduğumuz çıkmazın sistemik boyutunu kavramaktadır. Metalaşma aslında kapitalist üretimi yaşamın yeniden üretiminden ayıran ve ikincisini birincisine tabi kılan bir takozdur. Kâr yalnızca sonsuz büyümeye değil, aynı zamanda insanların satın alacağı şeyleri üretme kapasitesine de dayanır. Ancak piyasa tüketim tercihleri özünde bireyci ve kısa vadelidir, demokratik planlama ise kolektif ve potansiyel olarak uzak görüşlüdür. GKN Fabrika Kolektifi ve dayanışma araştırma grubu tarafından hazırlanan dönüşüm planı, bu tür uzak ufukların, günümüzün elverişsiz siyasi konjonktüründe bile somut bir çıkışla nasıl karşılaşabileceğinin bir örneğidir: Sürdürülebilir Hareketlilik için bir Kamu Merkezi oluşturulması için işçilerin kontrolü altında kamulaştırma.

Metasızlaştırmanın niteliksel boyutuyla birlikte, gelir düzeyleri ve çalışma saatleriyle ilgili niceliksel, dağıtıcı boyut da ele alınmalıdır:

Çalışma kotalarının nüfusa eşit olarak dağıtılabilmesi için ücretlerde kesinti yapılmaksızın çalışma saatlerinin azaltılmasını talep ediyoruz. Herkes çalışırsa daha az çalışmak mümkündür ve bu, bugünün ve yarının her işçisinin uğruna mücadele etmesi gereken bir haktır[5].

Gerçekten de, 2022’de birçok ülkede (Peru, Ekvator, Panama, Sri Lanka, Sierra Leone, vs.) kitlesel eylemler ve isyanlar dalgası yaratan gıda ve enerji fiyatlarındaki artış, küresel ölçekte servetin yeniden dağıtımı olmadan ekolojik geçişin mümkün olamayacağını doğrulamıştır.

Dolayısıyla, ‘aşağıdan’ bir ekolojik geçişin temel unsurları şunlardır: üretimin metasızlaştırılması, çalışma saatlerinin azaltılması, servetin yeniden dağıtılması. GKN anlaşmazlığının bir örnek teşkil ettiği işyeri ve topluluk mücadeleleri arasındaki yakınlaşma, dünyanın sonunun ötesine geçerken ayın sonuna ulaşmak için gerekli olan geniş seferberlikler için çok önemli bir düğüm noktası olacaktır.

Teşekkür ve finansman

GKN dayanışma araştırma grubuna (özellikle Stefano Laszlo Capitani, Armanda Cetrulo, Lorenzo Cresti, Giovanni Dosi, Francesca Gabbriellini, Giacomo Gabbuti, Sara Marullo, Simone Marullo, Angelo Moro, Andrea Roventini, Bruno Settis ve Maria Enrica Virgillito) bu makalenin İtalyanca versiyonunun ilk olarak yayınlandığı cildin editörlüğünü yaptıkları için teşekkür ederiz.

Parma merkezli Centro Studi Movimenti’ye de 14 Haziran 2019’da gerçekleşen İşçi Sınıfı Çevreciliği ve İklim Adaleti konferansını düzenleyip ev sahipliği yaptığı için özel olarak teşekkür ederiz: bu yazının sadece bir parçası olduğu kolektif düşünme orada başladı.

Lorenzo Feltrin bu makaleyi yazmak için Leverhulme Trust (ECF-2020-004) tarafından finanse edilmiştir.

 

Kaynakça

Balestrini, Nanni, and Primo Moroni, 2021 [1988], The golden horde: Revolutionary Italy, 1960–1977, Kolkata: Seagull Books.

Barca, Stefania, 2020, Forces of reproduction: Notes for a counter-hegemonic Anthropocene, Cambridge: Cambridge University Press.

Barca, Stefania, and Emanuele Leonardi, 2018, “Working-class ecology and union politics: A conceptual topology”, Globalizations, 15(4), 487-503.

Bell, Karen, 2021, “Working-class environmentalism in the UK: Organising for sustainability beyond the workplace”, in Nora Räthzel, Dimitris Stevis, and David Uzzell (eds), The Palgrave handbook of environmental labour studies (441-463), London: Palgrave.

Benegiamo, Maura, and Emanuele Leonardi, 2021, “André Gorz’s Labour-based political ecology and its legacy for the XXI century”, in Nora Räthzel, Dimitris Stevis, and David Uzzell (eds), The Palgrave handbook of environmental labour studies (721-741), London: Palgrave.

Bologna, Sergio, 1991-92 [1987], “The theory and history of the mass worker in Italy”, Common sense, 11 (16-29) and 12 (52-78).

Borghi, Vando, 2021, “Capitalismo delle infrastrutture e connettività: Proposte per una sociologia critica del mondo a domicilio”, Rassegna italiana di sociologia, 3, 671-699.

Collettivo di Fabbrica GKN, 2022, Insorgiamo: Diario collettivo di una lotta operaia (e non solo), Rome: Alegre

Dalla Costa, Mariarosa, 2019, Women and the subversion of the community: A Mariarosa Dalla Costa reader, Oakland (CA): PM Press.

Davigo, Elena, 2017, Il movimento italiano per la tutela della salute negli ambienti di lavoro (1961-1978), PhD Thesis, University of Florence.

Dyer-Witheford, Nick, 2018, “Struggles in the Planet Factory: Class composition and global warming”, in Jan Jagodzinski (eds), Interrogating the Anthropocene: Ecology, aesthetics, pedagogy, and the future in question (75-103), Berlin: Springer

Feltrin, Lorenzo, 2022, “Situating class in workplace and community environmentalism: Working-class environmentalism and deindustrialisation in Porto Marghera, Venice”, The sociological review, 70(6), 1141-1162.

Feltrin, Lorenzo, and Devi Sacchetto, 2021, “The work-technology nexus and working-class environmentalism: Workerism versus capitalist noxiousness in Italy’s Long 1968”, Theory and society, 50(5), 815-835.

Feltrin, Lorenzo, Alice Mah, and David Brown, 2022, “Noxious deindustrialization: Experiences of precarity and pollution in Scotland’s petrochemical capital”, Environment and planning C, 40(4), 950-969.

Fortunati, Leopoldina, 1996 [1981], The arcane of reproduction: Housework, prostitution, labor and capital, New York (NY): Autonomedia.

Gabbriellini, Francesca, and Giacomo Gabbuti, 2022, “How striking auto workers showed Italy the way out of decline”, Jacobin mag, https://jacobin.com/2022/08/gkn-driveline-florence-factory-collective-strike.

Hansen, Bue R., 2020, “The interest of breathing: Towards a theory of ecological interest formation”, Crisis & critique, 7(3), 108-137.

Leonardi, Emanuele, 2019, “Bringing class analysis back in: Assessing the transformation of the value-nature nexus to strengthen the connection between Degrowth and Environmental Justice”, Ecological Economics, 156, 83-90.

Oddone, Ivar, 1979, Psicologia dell’ambiente: Fabbrica e territorio, Turin: Giappichelli.

Pellizzoni, Luigi, Emanuele Leonardi, and Viviana Asara (eds), 2022, Handbook of critical environmental politics, London: Edward Elgar.

Ruzzenenti, Marino, 2020, “Le radici operaie dell’ambientalismo italiano”, Altronovecento, https://altronovecento.fondazionemicheletti.eu/dossier-1970-le-radici-operaie-dellambientalismo-italiano.

Sacchetto, Devi, and Gianni Sbrogiò (eds), 2009, Quando il potere è operaio: Autonomia e soggettività politica a Porto Marghera, 1960–1980, Rome: Manifesto Libri.

Salvetti, Dario, 2022, “Dalla coincidenza alla convergenza: Lotta operaia e giustizia climatica alla GKN”, Le parole e le cose, https://www.leparoleelecose.it/?p=43209. English version: https://projectpppr.org/populisms/emanuele-leonardi-amp-mimmo-perrotta-interview-dario-salvetti.

Wheeler, Seth, and Jessica Thorne, 2018, “The workers’ inquiry and social composition”, Notes from below, https://notesfrombelow.org/article/workers-inquiry-and-social-composition.

Zazzara, Gilda, 2009, Il Petrolchimico, Padua: Il Poligrafo.

 

Notlar: 

[1] İklim adaleti derken, küresel ısınmayı gezegensel düzeyde eşitsizliğin bir belirtisi olarak gören bir bakış açısını kastediyoruz. Bu eşitsizlik iki şekilde olabilir: Küresel Kuzey ve Güney arasında (yani, sorunun yaratılmasında daha fazla sorumluluğu olan ve zararlı sonuçlarına en fazla maruz kalan ülkeler arasında) ve sosyal sınıflar arasında (fosil yakıtlara yapılan yatırımların sorumlulukları, etkilerine benzer şekilde, bu açıdan da eşit olarak dağıtılmamıştır). İklim adaletinin ilk versiyonları – 90’ların sonunda – ilk biçimi vurgulamıştır. Ancak 2019’dan bu yana, ‘fosil kapitalizm’in uluslararası ve toplumsal bir eleştirisinde her iki biçimi de ifade etmeye yönelik daha fazla girişim oldu.

[2] Örneğin gıda, işgücünün yeniden üretimi için gereklidir. Ancak, bir tarım şirketi için gıda yetiştirmek doğrudan üretkenliktir; kapitalist bir bağlamda öz tüketim için yetiştirmek ise yeniden üretimdir.

[3] Bazı durumlarda, fiziksel bir mekan aynı kişiler için hem bir işyeri hem de bir topluluk ortamıdır. Örneğin, ev hem yeniden üretim çalışmaları için bir işyeri (ya da uzaktan çalışmada olduğu gibi üretken çalışmalar için de) hem de bir topluluk ortamıdır. Diğerlerinde, fiziksel bir alan bazıları için bir işyeri, bazıları için ise bir topluluk ortamıdır. Örneğin, bir hastane çalışanları için bir işyeri, hastaları için ise bir topluluk ortamıdır.

[4] GKN Factory Collective ve Fridays for Future, 2022, “25-26: Una sola data”. Bu farkındalığın bir başka örneği de GKN Fabrika Kolektifi ve Fridays for Future’un ikinci çifte yakınsama tarihi (23 Eylül 2022’deki iklim grevi ve 22 Ekim 2022’de Bologna’da yapılacak ulusal “Yükselmek için Birleşin” gösterisi) çağrısında bulunan ortak açıklamasında görülebilir: “Kuraklık, seküler buzulların erimesi ve giderek daha yoğun hale gelen sıcak hava dalgaları, küresel ısınmanın yol açtığı değişikliklerin dramatik bir kanıtıdır. Güvencesizliğe karşı, taşeronlaştırmaya karşı, enflasyona karşı ve onurlu bir ücret için ayın sonuna ulaşmak için sürekli mücadele ediyoruz. Ancak, ‘dünyanın sonuna’ karşı kazanmadığımız sürece ayın sonu mücadelesinin bir anlamı yok. Ve eğer ayın sonuna ulaşma mücadelesiyle birleştirmezsek, nüfusun giderek artan bir bölümünü dünyanın sonuna karşı mücadeleye dahil etmek mümkün değildir.”

[5] Ibidem.

Yazının orijinaline şuradan erişebilirsiniz:
https://projectpppr.org/populisms/working-class-environmentalism-and-climate-justice-the-challenge-of-convergence-todaynbsp