POLEN EKOLOJİ KOLEKTİFİ -AMAÇLAR VE İŞLEYİŞ

0
475
polen ekoloji

POLEN EKOLOJİ KOLEKTİFİ

-AMAÇLAR VE İŞLEYİŞ-

 • AMAÇLAR:
 • Programatik Amaç:

Kolektif üyeleri; gezegensel ekolojik çöküşün sorumlusu kapitalist sisteme karşı ekoloji mücadelesini:

 1. işçinin emeğini sömürürken onun bedenini yıkıma uğratan ve insanın inorganik bedeni olan doğayı yok ederek tüm canlıların yaşam koşullarını ortadan kaldıran kapitalist özel mülkiyete dayalı, sermayenin yeniden üretimi ve kâr güdüsüyle örgütlenen üretim tarzına karşı antikapitalist;
 2. yaşam koşullarını, geçimini, kültürünü korumaya çalışan işçinin, emekçi köylünün, tüm ezilenlerin karşısına jandarması, polisi, paramiliter çeteleri ve her türlü zor aygıtıyla dikilen kapitalist devlete ve patronlara karşı antifaşist;
 3. emperyalist blokların birbirleriyle rekabet halinde, günümüz kapitalizmindeki bütünleşik ve hiyerarşik dünya pazarında mali ve ekonomik sömürgesi olarak tuttuğu ülkelerde yürüttüğü eko-kırımcı savaş, işgal, baskı politikalarına ve buna eşlik eden çokuluslu şirketlerin, dünya tekellerinin doğal varlıkları yağmalamasına karşı antiemperyalist;
 4. emperyalist devletlerin mali ve ekonomik sömürgesi ülkelerdeki işbirlikçi ve tekelci kapitalist sınıfın egemen olduğu bölgesel gerici kapitalist devletlerin bölge halklarına yönelik doğayı katlederek canlılardan arındırmaya çalışan sömürgeci boyunduruk altında tutma politikalarına karşı anti-sömürgeci;
 5. özel mülkiyetin doğuşuyla ilk sınıfsal çelişki olarak ortaya çıkan erkek egemenliğinin sermaye düzeninde her açıdan toplumsallaştırdığı cins çelişkisine, patriyarkaya, hiyerarşiye, tahakkümcü anlayışa, sömürüye son yıllarda toplumsal mücadelelerde öne çıkan kadın ve lgbti+’ları özel olarak hedef alan erkek devletin cinsiyetçi politikalarına karşı cins özgürlükçü;
 6. kapitalizm öncesinden başlayarak doğanın kendine yabancılaşan parçası olarak insanların, gezegeni paylaştığı diğer canlı türleriyle yaşam yoldaşlığını baltalayan türcü ideolojik görüşlere, hayvanların varlığını ekosistemlerin bütünlüğü içindeki içkin değerleriyle değil de etiyle, sütüyle, tüm varlığıyla metalaştırarak mal statüsüyle sınırlayan sermaye ilişkilerine karşı tür ayrımcılıksız

bir çizgide yürütür.

 • Stratejik Amaç:

Kolektif üyeleri; Türkiye devletinin emperyalizmle işbirliği içinde, emperyalizmin mâli ve ekonomik sömürgesi olmasından kaynaklanan, ülkedeki ve bölgedeki faşist, sömürgeci ve erkek egemen politikalarına karşı politik özgürlük mücadelesi yürütürler.

Kolektif üyeleri; katledilen hayvanlar, yok edilen orman alanları, su kaynakları ve tüm kırsal-kentsel ekosistemler ile sınırısız bir katliam siyaseti yürüten egemen sınıfın aynı zulmü altındaki halklar, kadın ve lgbti+’lar ve dini, kültürel topluluklar gibi tüm ezilen kesimlerin barış, eşitlik, özgürlük, adalet taleplerinin birleştiği bir politik özgürlük mücadelesi yürütürler.

Kolektif üyeleri; mücadelenin ihtiyaçları doğrultusunda sel, yangın, deprem, sanayi felaketleri gibi durumlarda acil müdahale dahil ekolojik yıkımlara karşı özsavunma pratikleri örgütler ve yaşamın her alanına dair komünler kurar, bu pratiklerin inşasına katılırlar.

 • İdeolojik Amaç:

Kolektif üyeleri; Marksist ekolojinin güncel felsefi, teorik ve politik tartışmalarını derinleştirmek, yaygınlaştırmak için çalışmalar yapar, bunların politikasını üretir ve pratik açıdan uygular. Bu amaçla, marksist ekolojik teorinin gelişmesi için süreğen eğitim, okuma, çeviri, yazma faaliyeti yürütürler.

Kolektif üyeleri; ekolojik çöküş karşısında geliştirilen düzen içi alarmist aciliyet söylemlerine ve liberal yeşil düzenler gibi ehven-i şer planlarına karşı, kapitalizmin devrimci bir şekilde yıkılmasını öngören, dünyanın proleterler ve ezilenlerinin tarihsel devrimci özne olduğu marksist çizgiyi savunur.

Kolektif üyeleri; erkek egemenliğine karşı toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde her yerde ve her konumda mücadele yürütür.

 • Politik Amaç:

Kolektif üyeleri;

 1. Türkiye’deki ekoloji mücadelesiyle araçsal değil, daha organik ve bütünlüklü bir etkileşimin geliştirilmesi için çalışır.
 2. ekoloji hareketindeki yerelci, tekil, yeşil, liberal, düzen içi anlayışların sınırlarını aşmayı hedefler, bu anlayışlarla ideolojik mücadele yürütür.
 3. ekoloji mücadelesinde Marksist bakış açısının yön verici bir güç kazanması için faaliyet yürütür.

Kolektif üyeleri; bu amaçlar doğrultusunda, Türkiye ve Orta Doğu’daki ekoloji mücadelelerinin dünyanın diğer bölgelerindeki ekoloji mücadeleleriyle enternasyonal bağlarını kurma ve o mücadeleleri ve deneyimleri Türkiye’ye tanıtmak ve ortak mücadeleyi kurmak için görev üstlenirler.

Kolektif üyeleri; bulundukları her yerde ekoloji hareketinin örgütsel eksiklerine, yani demokratik işleyişe sahip olmama, kadın temsiliyetini benimsememe, erkek egemen işleyiş, bireyciliği öne çıkaran, diğer ekoloji örgütleriyle, direnişlerle stratejik bağ kurmayan, sosyal medya dahil propaganda faaliyetinde yetkinleşmeyen, vb. eğilimlerine karşı, örgütlenme ve örgütleme kapasitelerini artırmaya yönelik birleşik mücadele platformlarında, kongre, dernek, vb. yapılarda yer alarak mücadele eder. Güç birliğini bu ilkelere uyan örgütlerle yapar. Bu ilkelere uymayan örgüt, dernek, platformlarla ortak yapılar kurmaz. Birleşik, militan, fiili mücadeleyi öne çıkaran bir mücadele anlayışıyla hareket eder.

Kolektif üyeleri; Kolektif’in ırkçı, şovenist, kadın düşmanı, türcü yapılarla eylem ve güç birlikleri kurmamasına emin olur, bunların ortak ekoloji mücadelesi platformlarında yer almasına karşı mücadele eder.

 • İŞLEYİŞ
 • Üyelik:

Polen Ekoloji Manifestosu’nda yer alan teorik ve politik yaklaşımları kabul eden ve Polen Ekoloji Kolektifi’nin örgütlerinde yer alarak çalışmalarına katılan herkes Kolektif’in bir üyesi sayılır.

Polen Ekoloji’nin programını, stratejik hedeflerini ve dönemsel politiklarını savunmak, karar alma süreçlerine ve çalışmalarına katılmak Kolektif’in her bir üyesi için bir sorumluluk ve görevdir.

Kolektif üyeleri; Polen’in çalışma gruplarında görev almak, bulundukları il/ilçelerdeki yerel çevre/ekoloji platformlarına katılarak Polen’i temsil etmek (bulunduğu yerelde bir çevre/ekoloji örgütü yoksa kurmak), bulunduğu yerelde Polen’e yeni üyeler kazandırmak, bu amaçla yerelde panel, söyleşi, duyuru vb. gibi çalışmalar yapmak, Polen’in site ve dergisine katkıda bulunmak ile sorumludur.

Kolektif üyeleri; her türden ırkçı, şovenist, cinsiyetçi ve türcü politika ile söylemin karşısındadır. Kolektif içinde bu yaklaşımları barındırmaz.

Çalışmalara düzenli olarak katılmayan, sorumlu hareket etmeyen kişilerin üyelikleri dondurulur ve iptal edilir.

 • Polen Dostları:

Genel olarak ekoloji gündemini, özel olarak da Polen’in faaliyetlerini takip etmek, kendi olanakları çerçevesinde destek olmak isteyen ama somut bir görevi almayanlardan oluşur. Polen Dostları, Polen Meclis toplantılarına katılarak eleştiri, öneride bulunabilir, çalışmalarda görev alabilirler.

Polen Ekoloji Kolektifi’nin örgütlenme yapısı Meclis, Koordinasyon ve Çalışma Grupları’ndan oluşur. Ayrıca belli bir sayıda üyenin olduğu kentlerde Kent Meclisleri kurulabilir.

 • Polen Genel Meclisi:
 1. Kolektifin en üst karar organıdır. Amaçları doğrultusunda güncel veya dönemsel gelişmelerle ilgili her türlü kararın alınması, faaliyetlerin ve organların denetlenmesi gibi her konuda yetkilidir.
 2. Polen Genel Meclisi’nde güncel ekoloji politik gündemler, örgütsel gelişim, karar denetimi, planlama ve diğer özel/önerilen gündemler tartışılır ve karara bağlanır.
 • Meclis, bütün Polen üyelerinin katılımıyla hibrit olarak, 3 ayda bir toplanır.
 1. Meclis, 6 aylık süre ile görev yapacak Koordinasyon üyelerini seçer. Çalışma Gruplarını oluşturur, gerekli görürse yeni Çalışma Grupları kurar ya da fesheder.
 2. Her mecliste koordinasyondan üyeler geri çağrılabilir, yeni üyeler koordinasyona dahil olabilir.
 3. Üyelikten çıkarılma konularını karara bağlar.

 

 • Koordinasyon:
 1. Meclis’in aldığı kararların planlanarak hayata geçirilmesi ile yükümlüdür.
 2. Koordinasyon üyeleri; Çalışma Grupları’nın seçtiği kişiler ile diğer üyelerden alan ve kent kotaları gözetilerek seçilir.
 • İki Meclis arası dönemde Meclis kararlarının hayata geçilmesi doğrultusunda Çalışma Grupları’nın faaliyetlerinin takibi ve koordinasyonu, güncel gelişmelerle ilgili Kolektif’in bilgilendirilerek yapılacak işlerin belirlenmesi, yerel platformlarla ilişkilerin sağlanması görevlerini yerine getirir.
 1. 15 günde bir toplanır ama iletişimini sürekli bir şekilde sürdürür.
 2. Alt çalışma gruplarından ve yerellerden düzenli raporlar alır ve Telegram ana grubuna çalışmaların gidişatını düzenli olarak paylaşır, bilgi akışını sağlar.
 3. Meclis’in toplanması için gerekli hazırlıkları yapar.
 • İklim Adaleti Koalisyonu, HDK Ekoloji Meclisi vb. ortak platformların, ortak kampanyaların toplantı ve gruplarına dahil olur, Polen ana grubunu bilgilendirir. Oradaki kararları bir sonraki Koordinasyon ve Meclis toplantısında planlamaya dahil eder.
 • Mümkün olan kentlerde Polen kent meclislerinin toplanması için planlama yapar, kentlerle iletişime geçer.
 1. Koordinasyon üyeleri kendi aralarında gerekli görev dağılımı yapar. Her Koordinasyon üyesi bir çalışma grubunda görev alır. Çalışma Grubundaki Koordinasyon üyeleri, Çalışma Grubu’na katılan üyelerin eğitim sürecini takip eder.

 

 • Çalışma Grupları

Meclis aşağıdaki konularda Çalışma Grupları, Kurullar ve Komisyonlar kurar, gerekli görürse feshedebilir ve yeni çalışma grupları açabilir. Çalışma Grupları, Polen üyelerinin ilgi alanları ve yeterlilikleri doğrultusunda oluşturulur.

Meclis toplantısın yapılmadan önce, her Çalışma Grubu kendi sorun ve önerilerini raporlaştırarak Meclis’e sunar ve bir sonraki dönem Koordinasyon’da Çalışma Grubu adına kimin yer alacağına karar vererek Meclis’e bildirir.

 

 • Emekoloji Çalışma Grubu:
 1. Emekoloji Meclisi Girişimi’nin çalışmalarını geliştirmek, emekoloji ile ilgili bilimsel ve politik araştırmalar yapmak, değişik kesimlere yönelik yazı, broşür, panel, seminer vb. çalışmalar yapmak, ekoloji ve çevre örgütlerinin bu konuda bilgilendirilmesi ve çalışmalara katılması konusunda girişimlerde bulunmak.
 2. Çeviriler, broşürler ve kitaplar hazırlamak.
 • Çeviri Çalışma Grubu:
 1. Düzenli toplantılarla çeviri ihtiyacı olan konuların ve makalelerin önceliklendirilerek belirlenmesi.
 2. Çeviriler için kişilerin ve çeviri takviminin belirlenmesi.
 • Çeviri için herkese açık çağrı yapılması ve çeviri havuzunun oluşturulması.

 

 • Medya Çalışma Grubu:
 1. Polen’in sosyal medya hesaplarının, YouTube sayfasının ve internet sitesinin yürütülmesi.
 2. Polen’in ya da dahil olduğu karma platformların yürüteceği faaliyetlerle ilgili görsel malzeme oluşturulması.
 • Polen’in amaçları doğrultusunda bilgilendirme amaçlı podcast, video vb. çalışmaların yapılması.
 1. Haber havuzu oluşturulması.

 

 • İklim Çalışma Grubu:
 1. İklim kriziyle ilgili güncel veri ve raporların takibi, özetlenmesi, sosyal medya ve web sitesinde yayınlanması.
 2. Türkiye ve Orta Doğu’da yenilenebilir enerji uygulamalarının araştırılması, şirket-mülksüzleştirme ağlarının teşhir edilmesi.
 • Polen’in iklim siyaseti için kampanya, eylem, propaganda önerilerinin planlanması, bu konuda Meclis’e politikalar önermesi.
 1. Polen’in imzacısı olduğu Glasgow Anlaşması platformunun eylem, toplantı ve gelişmelerini takip edilmesi.

 

 • Hayvan Özgürlüğü Çalışma Grubu:
 1. Türcülüğe karşı mücadele edilmesi, bu temelde Kolektif’in ve toplumun bilgilenmesinin sağlanması, bu amaçla etkinlikler düzenlenmesi.
 2. Hayvanlara yönelik şiddete karşı mücadele edilmesi.

 

 • Gıda Egemenliği Çalışma Grubu:
 1. Ekolojik yıkımın temel alanı olan endüstriyel tarıma karşı doğal ve kolektif tarımın savunulması.
 2. Gıda egemenliğinin sağlanması için mücadele edilmesi.
 • Kooperatif, komün gibi faaliyetlerin örgütlenmesi, mevcut örgütlenmelere katılarak bilgi verilmesi, Polen’in temsil edilmesi.

 

 • Hukuk ve ÇED İzleme Çalışma Grubu:
 1. ÇED izinlerinin takip edilmesi, ilgili il/ilçedeki demokratik kurumların ve kamuoyunun ÇED izinleri konusunda bilgilendirilmesi.
 2. Dava açılması, dava süreçlerinin takip edilmesi.
 • ÇED dosyaları ile ilgili bilimsel ekolojik raporların hazırlanması.

 

 • Yayın Kurulu
 1. Türkiye ve yakın çevresindeki önemli ekolojik yıkımların yerel mücadele kanalları, haber ajansları, kurumsal raporlar üzerinden haberlerin aylık olarak derlenmesi.
 2. Aylık ekolojim yıkım raporu ile derginin yayınlanması.
 • Eğitim Komisyonu:
 1. Üyelerin marksizme ve ekolojiye hakimiyetinin gelişmesi doğrultusunda seminerler, paneller, broşürler, vb. çalışmalar düzenlenmesi.
 2. Eğitim takviminin belirlenmesi ve eğiticilerle iletişim kurulması.