Dosya Çağrısı: “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler”

0
881

Yirmi birinci yüzyılın politik gidişatını belirleyecek en önemli unsurlardan birisi kuşkusuz ekolojik felaketler ve bunlara karşı verilen kolektif tepkiler olacak. Sınıf savaşı, sermaye birikiminin dayanakları, kendini dayatan ataerki ve ırkçılık, giderek saldırganlaşan emperyalizm – kısacası kapitalist toplumun bütün çelişkileri yaşamın bu maddi zemininde ve onun dönüşümünde yoğunlaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Kapitalizmin yarattığı sosyal ve ekolojik tahribat karşısında geniş kitlelerde müesses nizamdan, mevcut demokrasi tahayüllerinden ve politik araçlardan kopuş emareleri gözlemleniyor. Bu bağlamda bir yandan ekofaşizmin ayak sesleri yükselirken, diğer yandan sistem değişikliği fikri de – hegemonik olmamakla beraber – giderek bilince çıkıyor. Fakat mevcut yıkım koşullarında bunun nasıl gerçekleşeceği sorusuna verilen cevaplar yeterince doygunluğa ulaşmış değil.

Kendi tarihini eleştirel bir yaklaşımla ele alan Marksistler açısından artık gelişkin bir Marksist ekoloji yazınının varlığından söz edilebilir. Marksist ekoloji ya da Ekomarksizmin, kapitalizmin ekolojik yıkımını, kapitalizmden sosyalizme geçiş sorunlarını, ekolojik çöküş koşullarında uyum, ekolojik restorasyon ve sosyalist inşayı birlikte nasıl ele alacağı güncel devrim tartışmaları için de belirleyici olacak.

Abstrakt Dergi ve Polen Ekoloji Kolektifi’nin ortaklaşa hazırlayacağı Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler başlıklı bu dosyada hem ekolojik mücadelenin güncel sorularına Marksist bir perspektiften yanıtlar önermeyi, hem de devrim ve sosyalizm tartışmalarının bu kritik boyutunu derinleştirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan bu dosyanın, küresel ekoloji hareketinde liberalizmin hegemonyasını kıracak teorik ve örgütsel diyaloğun kurulmasına katkı sağlamasını umuyoruz.

Aşağıdaki önerilen başlıklar ve buna sizin ekleyeceğiniz yeni sorularla zengin bir içerik oluşturmayı planlıyor, gerek yerel ve küresel çevre hareketlerine, gerek de sosyalist harekete ufak da olsa bir katkı sağlamayı ümit ediyoruz.

 • Ekolojik yıkımın güncel boyutları ne? Bu yıkım kapitalizmin bir krizi olarak ele alınabilir mi?
 • İnsan ve insan dışı doğal yaşamın ekolojik koşulları hızla tahrip eden bu yıkım ne tür politik risk ve imkânları beraberinde getiriyor?
 • Emareleri giderek yaygınlaşan ekofaşizmin karşısında sosyalist mücadelenin araçları, ittifak tabanı, taktik ve stratejileri ne olabilir?
 • Küçülme, müşterekler siyaseti, iyi yaşam (buen vivir), toplumsal ekoloji, komünalizm ve benzeri yaklaşımlar kapitalizme alternatif teşkil ediyor mu? Bu ekoller ile sosyalist mücadele arasındaki kuramsal ve pratik ilişki hangi imkân ve gerilimleri içeriyor?
 • Geçmişten günümüze ekolojik hareketlerin diğer toplumsal mücadele alanlarıyla ilişkisi nasıl olagelmiştir? Coğrafyamızda ekolojik hareketin güncel durumu nedir ve örgütlenme tartışmaları nelere yoğunlaşmaktadır?
 • Pratikte sosyalizm deneyim ve girişimlerinin (Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Venezuela) ekolojik karnesi bize ne söylüyor?
 • Sosyalist tahayyül ‘üretimci’ midir? Bunun yerine bölüşümü önceleyip, yetinmeyi vurgulayan yaklaşımlar üretim tarzına dair ne söylüyor? Kapitalizm yıkılmadan onun ötesine geçilebilir mi?
 • Adil dönüşüm, iklim adaleti, iklim borcu ve ekolojik borç, iltica dalgaları güncel tartışmaların neresinde duruyor? Ekolojik yıkımı yavaşlatma aciliyeti bağlamında bu başlıklar nasıl değerlendirilebilir?
 • Ekolojik çöküşte gıda, su, enerji sistemleri nasıl dönüştürülmeli? Ekolojik çöküş koşullarında sosyalizmin bu alanlarda verdiği cevap nasıl değişmeli? Teknoloji, planlama ve ölçek tartışması bu alanlar için nasıl yapılmalı?
 • Ekolojik yıkımın kadınlar üzerindeki etkisi nasıl daha farklı olmaktadır? Marksist ekoloji ve diğer akımlar kadınların ekolojik çöküşten etkilenme ve mücadelede özne olmasına nasıl yaklaşır?
 • Ekolojik çöküşe dair bilgi üretiminin kurumsal yapısı ve fiili mücadele arasında nasıl ortaklıklar ve gerilimler mevcut? Bunlar nasıl aşılabilir, değerlendirilebilir?
 • Marksist ekoloji insan dışı canlıları nasıl ele alır, biyoçeşitlilik kaybı, hayvan özgürlüğü ve veganizme dair nasıl bir perspektif sunar?
 • Ekolojik çöküş koşullarında kentler nasıl yeniden planlanmalı? Kapitalizmin yeni kent-kır ayrımları nasıl aşılabilir? Yaban hayatla temas içindeki insan yaşam alanlarının neden olduğu salgınlar nasıl önlenebilir?

Son yazı gönderme tarihi: Türkçe yazılar için 30 Ekim 2021, yabancı dilde yazılar için ise (çeviri süresi de gözetilerek) 15 Ekim 2021.

Dosya yayın tarihi: 1 Kasım 2021

Dosya Editörleri: Güney Işıkara, Cemil Aksu, Onur Yılmaz

Hazırlayacağınız makalelerde temel perspektif, kaynakça ve referanslar için Abstrakt Dergi’nin yayın politikasını ve yazım kurallarını (http://www.abstraktdergi.net/yazarlara/) esas alırsanız memnun oluruz.

Katkılarınızı bekliyoruz.

E-posta: abstraktdergi@gmail.com

Call For Papers: “Capitalism and Ecologıcal Destruction: Paths of Struggle and Alternatives”

One of the most important elements that will determine the political course of the Twenty-First Century will undoubtedly be ecological disasters and the collective reactions to them. Class struggle, the basis of capital accumulation, patriarchy and racism which rely thereupon, increasingly aggressive imperialism – in short all the contradictions of capitalist society confront us in a more concentrated way on this concrete basis of life and the intensifying transformation thereof. In the face of the social and ecological destruction caused by capitalism, signs of the broad masses can be observed breaking from the established order, the current assumptions of democracy, and its political instruments. In this context, on the one hand, the footsteps of ecofascism are growing louder, and on the other hand, the idea of systemic change – although not hegemonic – is increasingly rising in the popular consciousness. But the answers to the question of how this will occur under the current destructive conditions have not yet achieved sufficient clarity.

From the perspective of Marxists who take a critical approach to their own history, we can now speak of the existence of a mature literature of Marxist ecology. How Marxist ecology, or eco-Marxism, can address all together capitalism’s ecological destruction, the problems of the transition from capitalism to socialism, accommodation of the conditions of ecological collapse, ecological restoration and socialist construction will also be decisive for the current debate on revolution.

Under the title of Capitalism and Ecological Destruction: Paths of Struggle and Alternatives, this co-produced dossier of Abstrakt and Polen Ecology Collective aims both to answer current questions of ecological struggle from a Marxist perspective, as well as to deepen the critical dimensions of the debates on revolution and socialism. In addition, through this dossier we hope to contribute to the theoretical and organizational dialogue in order to overcome the hegemony of liberalism in the global ecological movement.

We plan to create rich content with the following proposed subjects, as well as any new questions or topics that you wish to add, and we hope to thereby make a small contribution to both local and global environmental movements and the socialist movement.

 • What is the current scale of ecological destruction? Can this destruction be treated as a crisis of capitalism?
 • What kind of political risks and opportunities are to be found in this destruction which is rapidly destroying the ecological conditions for human and non-human life?
 • What can be the tools, basis of alliances, tactics and strategies of the socialist struggle in the face of ecofascism, signs of which are becoming increasingly common?
 • Do degrowth, cooperative politics, sumak kawsay/buen vivir, social ecology, communalism and similar approaches constitute an alternative to capitalism? What possibilities and tensions does the theoretical and practical relationship between these schools and the socialist struggle include?
 • How did ecological movements from the past to today relate to other areas of social struggle? What is the current state of the ecological movement in our geography and what are the organizational discussions focused on?
 • What does the ecological report card of experiments and initiatives of socialism in practice (such as the Soviet Union, the People’s Republic of China, Cuba, Venezuela) have to tell us?
 • Is the socialist imaginary productivist? What do approaches which distance themselves from socialism, prioritize redistribution and emphasise self-limitation have to say about the mode of production? Is it possible to move “beyond” capitalism without destroying capitalism?
 • Where do just transition, climate justice, climate debt and ecological debt, and asylum waves stand in the current debate? How can these topics be evaluated in the context of the urgent need to decelerate ecological destruction?
 • How should food, water and energy systems be transformed under ecological collapse? How should socialism’s answers in these areas change under conditions of ecological collapse? How should the discussion of technology, planning, and scale be conducted for these areas?
 • How is the impact of ecological destruction on women different? How do Marxist ecology and other currents approach women’s exposure to and struggle with ecological collapse?
 • What sort of commonalities and tensions exist between the institutional struggle of information production and the actual struggle with regard to ecological collapse? How can they be evaluated and overcome?
 • How does Marxist ecology approach non-human creatures, how does it offer a perspective on biodiversity loss, animal liberation, and veganism?
 • How should cities be reorganised under conditions of ecological collapse? How can capitalism’s new urban-rural divisions be overcome? How can epidemics caused by human habitats in contact with wildlife be prevented?

Deadline for submissions: For Turkish articles, October 30, 2021, for articles in other languages (accounting for the translation period) October 15, 2021

Date of dossier publication: November 1, 2021

Dossier editors: Güney Işıkara, Cemil Aksu, Onur Yılmaz

We would be pleased if the articles which you prepare conform to Abstrakt’s publication policy and writing rules for basic perspective, bibliography and references (http://www.abstraktdergi.net/yazarlara/).

We kindly request your contribution.

E-mail: abstraktdergi@gmail.com